Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Υπουργείο: Δευτεροκλασάτα τα ΤΕΙ εάν “βαφτιστούν” Τεχνολογικά» ή Πανεπιστήμια «Εφαρμοσμένων Επιστημών»

Πολλά ΤΕΙ, αν όχι όλα, είναι υποστελεχωμένα και με ελλιπείς δομές
Δημοσίευση: 06/11/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Αν τα ΤΕΙ μετατρέπονταν σε «Τεχνολογικά» ή σε Πανεπιστήμια «Εφαρμοσμένων Επιστημών» διέτρεχαν το σοβαρό ενδεχόμενο να μετατραπούν σε δευτεροκλασάτα ιδρύματα τα οποία δεν μπορούν να ανταποκριθούν ούτε στις ανάγκες των φοιτητών, ούτε στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, ούτε, βέβαια, στις διεθνείς προκλήσεις και εξελίξεις που προϋποθέτουν ισχυρά και καινοτόμα ιδρύματα, καλά στελεχωμένα, με σύγχρονα προγράμματα σπουδών, ανοιχτά στο διεθνή περίγυρο και στις ανάγκες της χώρας και των τοπικών κοινωνιών.

Αυτό υπογραμμίζει το υπουργείο Παιδείας στο κείμενο της Αιτιολογικής Έκθεσης του Σχεδίου Νόμου  του νέου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και σημειώνει τα εξής:

  • Οι λόγοι της δυσκολίας αυτής έχουν να κάνουν με ορισμένα από τα σημερινά χαρακτηριστικά των ΤΕΙ.
  •  Πανεπιστήμια και ΤΕΙ αλληλεπικαλύπτονται σε πολλά γνωστικά πεδία όπως οι Οικονομικές Επιστήμες, οι Επιστήμες Μηχανικού και οι Γεωτεχνικές Επιστήμες.
  • Πολλά ΤΕΙ είναι μικρά σε μέγεθος και χωρικά διασπαρμένα.
  • Πολλά ΤΕΙ, αν όχι όλα, είναι υποστελεχωμένα και με ελλιπείς δομές, δεδομένα που αποτυπώνονται στην παρεχόμενη εκπαίδευση και την έρευνα.
  • Η λύση στα προβλήματα των ΤΕΙ και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο σύνολο της δεν έγκειται στην απλή μετατροπή των πρώτων σε Πανεπιστήμια, είτε αυτά βαφτίζονται Τεχνολογικά είτε Εφαρμοσμένων Επιστημών.
  •  Ο όρος τεχνολογικά είναι αδόκιμος καθώς μεγάλο μέρος των ελληνικών πανεπιστημίων, όπως Πολυτεχνεία, πολυτεχνικές σχολές και άλλα τμήματα, είναι κατεξοχήν τεχνολογικά.
  • Ακόμη περισσότερο αδόκιμος είναι ο όρος εφαρμοσμένων επιστημών καθώς τα πανεπιστήμια δεν περιορίζονται στην εφαρμογή, είναι παραδοσιακά χώροι προαγωγής της έρευνας και της γνώσης.

Σχετικά με τη γένεση και εξέλιξη των ΤΕΙ και την  ανάγκη σήμερα να μετεξελιχθούν, σε συνέργεια με τα όμορα Πανεπιστήμια, σε πανεπιστημιακά τμήματα, σχολές και δομές το υπουργείο Παιδείας τονίζει τα εξής:

Βασικός διακηρυγμένος στόχος της ανώτερης τεχνολογικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης αρχικά, στη δεκαετία του 1960, τόσο στην Ελλάδα όσο και γενικότερα στις χώρες που υστερούσαν στον τομέα αυτό, ήταν η κατάρτιση «μεσαίων στελεχών» για τις ανάγκες των τότε ταχέως αναπτυσσόμενων οικονομιών. Στην Ελλάδα, με την παρεμβολή της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank) και με χρηματοδότησή της, θεσπίστηκαν το 1970, με το N.Δ. 652, τα πρώτα «Κέντρα Ανωτέρας Τεχνικής Εκπαιδεύσεως» (ΚΑΤΕ), διετούς φοίτησης, τα οποία μετονομάστηκαν το 1977, με το νόμο 576 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως της Μέσης και Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως», σε «Κέντρα Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως» (ΚΑΤΕΕ). Σύμφωνα με το άρθρο 25, παρ. 1 του ν. 576/1977: «Αι Ανώτεραι Τεχνικαί και Επαγγελματικαί Σχολαί σκοπόν έχουν την παροχήν εις τους σπουδαστάς αυτών των απαιτουμένων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, ώστε ούτοι να καταστούν ανωτέρου επιπέδου στελέχη, συμβάλλοντα εις την ανάπτυξιν ωρισμένου τομέως της εθνικής οικονομίας (...)». Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, παρ. 2: «Η φοίτησις είναι ημερησία υποχρεωτική, διαρκείας τεσσάρων (4) έως εξ (6) εξαμήνων, αναλόγως της ειδικότητος».

Το 1983, με το νόμο 1404, «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», τα ΚΑΤΕΕ μετονομάστηκαν σε Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ). Διακρίνονταν από τα ΑΕΙ και είχαν ως αποστολή: «Τα ΤΕΙ διακρίνονται σαφώς ως προς το ρόλο και την κατεύθυνση των ίδιων και των αποφοίτων τους και ως προς το περιεχόμενο και τους τίτλους σπουδών από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και έχουν ειδικότερα ως αποστολή: α) Να παρέχουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, επαρκή για την εφαρμογή επιστημονικών, τεχνολογικών καλλιτεχνικών ή άλλων γνώσεων και δεξιοτήτων στο επάγγελμα. β) Να συμβάλλουν στη δημιουργία υπεύθυνων πολιτών, ικανών να συνεισφέρουν ως στελέχη εφαρμογής στα πλαίσια του δημοκρατικού προγραμματισμού, στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. γ) Να υλοποιήσουν το δικαίωμα δωρεάν παιδείας κάθε Έλληνα πολίτη, ανάλογα με τις κλίσεις του και με όσα προβλέπουν οι σχετικοί νόμοι» (ν. 1404/1983, άρθρο 2).

Η στρατηγική διεύρυνσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο σύνολό της είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική αριθμητική αύξηση των Τμημάτων και την περαιτέρω χωρική τους διασπορά. Κυρίως, όμως, απέληξε στην πλήρη ακύρωση της διάταξης του άρθρου 1 του ν. 1404/1983 που προέβλεπε τη σαφή διάκριση και τη συμπληρωματικότητα πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Τα ΤΕΙ απώλεσαν κατά πολύ τον «τεχνολογικό» τους χαρακτήρα με την προσθήκη τμημάτων μη τεχνολογικών, ενώ αντίστοιχα και τα πανεπιστήμια προσέθεσαν Τμήματα τεχνολογικά. Τα γεγονότα αυτά αναίρεσαν σταδιακά τη «συμπληρωματικότητα» των «δύο τομέων της ανώτατης εκπαίδευσης».

Η απρογραμμάτιστη ίδρυση τμημάτων σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ είχε ως αποτέλεσμα την αλληλοεπικάλυψη γνωστικών αντικειμένων και τη δημιουργία σύγχυσης στους αποφοίτους σχετικά με τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Έτσι, πανεπιστημιακά τμήματα και πολύ περισσότερο τμήματα των ΤΕΙ, δεν είχαν και δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα, με συνέπειες στην επένδυση των φοιτητών στη γνώση, στην αξία του πτυχίου και με απόρροια την εγκατάλειψη των σπουδών.

Στη δεκαετία του 1990 δρομολογήθηκαν εξελίξεις στην «ανώτερη τεχνική» εκπαίδευση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Σε κάποιες χώρες τα αντίστοιχα με τα ΤΕΙ ιδρύματα, όπως τα Polytechnics, το 1992, στη Μεγάλη Βρετανία, μετασχηματίστηκαν σε πανεπιστήμια. Η εξέλιξη αυτή επιταχύνθηκε μετά το 1999 με την υπογραφή της συνθήκης της Μπολόνια και τη συγκρότηση κατόπιν του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) που άνοιξε διάπλατα την πόρτα στη μείωση των σπουδών στα πανεπιστήμια από τέσσερα σε τρία χρόνια. Ως συνέπεια της διπλής αυτής εξέλιξης πολλές χώρες (ενδεικτικά Πορτογαλία, Ολλανδία, Ελβετία, Βέλγιο, Σουηδία) ακολούθησαν το αγγλικό παράδειγμα, άλλοτε κρατώντας το προηγούμενο όνομα (Πορτογαλία) και άλλοτε αλλάζοντάς το (Σουηδία, Ολλανδία...).

Αντίστοιχα στην Ελλάδα το 2001, με το άρθρο 1 του νόμου 2916 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής», τα ΤΕΙ «αναβαθμίστηκαν» και εντάχθηκαν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ). Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ.1, περ. α: «Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: αα) τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και ββ) τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. β) Τα ιδρύματα των δύο τομέων της ανώτατης εκπαίδευσης λειτουργούν συμπληρωματικά, με διακριτές φυσιογνωμίες και με ρόλους, σκοπό και αποστολή που διαφοροποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τον πανεπιστημιακό τομέα και για τον τεχνολογικό τομέα».

Η «αναβάθμιση», ωστόσο, δεν ακολουθήθηκε από κάποιο μέτρο, έμεινε στα χαρτιά. Το Σχέδιο «Αθηνά» το 2013 εκκινούσε από την αρχή να διορθώσει τα κακώς κείμενα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τελικά, εμφορούμενο από μία αγωνία εξοικονόμησης πόρων, όχι μόνο δεν απάντησε στα προβλήματα, αντίθετα τα επιδείνωσε. Έκλεισε τμήματα (κυρίως ΤΕΙ) χωρίς κριτήρια, συγχώνευσε ανόμοια τμήματα, αναδιάταξε χωρίς ορθολογικά κριτήρια πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Έτσι, παραμένει σήμερα ανοικτό το ζήτημα της πραγματικής αναβάθμισης των ΤΕΙ παρά τα μεγάλα βήματα που έκαναν πολλά από αυτά χάρη κυρίως στο προσωπικό τους.

 

Σχόλια (24)

 
Η Πάτρα τι κάνει;
07 Νοε 2018 15:59

Το Πανεπιστήμιο Πάτρας και το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας γιατί δεν προχωρούν σε συγχώνευση;

 
ΓΣ
07 Νοε 2018 09:47

Ναι, σωστά. Τα ΑΤΕΙ θα ήταν δευτεροκλασάτα ή όχι ανάλογα με το αν τους δώσουμε το ένα ή το άλλο όνομα. Για την ουσία, για την ποιότητα των σπουδών, για το τι γίνεται μέσα, τίποτα. Μόνο για τις ταμπέλες η συζήτηση.

 
Απόφοιτος
07 Νοε 2018 07:32

Με προεδρικό διάταγμα !!! για τη ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού (esos / Δημοσίευση: 06/11/2018), δεν υπάρχει ουδεμία αναφορά για τους μηχανικούς των ΤΕΙ!!!Επιπλέον οι πτυχιούχοι μηχανικοί και μέλη των επιτροπών του Υπουργείου Παιδείας ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΑΝ καταγγέλοντας την κυβέρνηση ότι είναι έρμαιο των συντεχνιών όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις.Κατα τ άλλα δεν φταίει Γαβρόγλου και η κυβέρνηση!!!!Ψηφίστε τους πάλι λοιπόν...!!!

 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
06 Νοε 2018 21:33

Πότε επιτέλους θα αφυπνιστούν το ΑΕΙ και ΤΕΙ Πελοποννήσου;
Πότε επιτέλους θα συμφωνήσουν σε κοινό πόρισμα;

 
Άποφοιτος ΤΕΙ Αθήνας
06 Νοε 2018 19:51

Ακούω ως βασικό επιχείρημα περί δυσκολίας αναγνώρισης των αποφοίτων των ΤΕΙ ως ίσων των νεω ιδρυμάτων το ότι ανήκουν σε άλλο τομέα της ίδιας βεβαίως πάντα βαθμίδας (ΑΝΩΤΑΤΗΣ) και υπάρχει υποτίθεται συνταγματικό εμπόδιο.

Τόσες σχολές που ήταν σε άλλη τελείως βαθμίδα (ΑΝΩΤΕΡΗ) και μάλιστα με τρία (σε μερικες περιπτώσεις και δυο) χρονια σπουδών, άρα κατώτερη τόσο συνταγματικά όσο και ακαδημαϊκά με αυτήν της μετεξέλιξης τους, είχαν μεγαλύτερη συνταγματική υποστήριξη και κάλυψη και αναγνωρίστηκαν ΟΛΟΙ οι απόφοιτοι σε μια νύχτα;

Ακόμα και στην περίπτωση των παιδαγωγικών σχολών που ήταν μόνο δυο χρονια με κάποια έξτρα μαθήματα, χωρίς κατατακτήριες, έγινε η αναβάθμιση.

Στα ΑΤΕΙ ομως υπάρχει πρόβλημα, μπορεί να φανταστεί κανεις γιατί ;

 
Απόφοιτος ΤΕΙ Αθήνας
06 Νοε 2018 18:47

@Έχει χαθεί η λογική...

1)Όχι κύριε πάντα το θυμόμουν.Ο ΙΘΥΝΟΝ Υπουργός το ξεχνάει.
2)Όχι,φταίει ο παγκάλης της γειτονιάς σας.Ποιος είναι ο αρμόδιος υπουργός κύριε ο οποίος είναι υπεύθυνος γ αυτά τα ζητήματα;
3)Μια χαρά απλά είναι.Εσείς τα κάνετε δύσκολα.
4)Αναμενόνενο ναι.Όσο είναι και η έκδοση των επαγγελματικών διακιωμάτων των αποφοίτων ΤΕΙ που εσείς και ο Υπουργός που πείθετε τα ξεχνάτε.
5)Ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ...Αν όχι ανατρέξτε στο (4).

Ελπίζω να σας λύθηκαν οι απορίες και να ξαναβρήκατε τη λογική σας.

 
Έχει χαθεί η λογική...
06 Νοε 2018 15:42

@Απόφοιτος ΤΕΙ Αθήνας

1) Εκκρεμούν από το 1983, τώρα το θυμηθήκατε
2) Ισχύει από "πάντα", ο Γαβρόγλου φταίει;
3) Δεν είναι τόσο απλά, θέλει σκέψη και όχι βιασύνη
4) Αναμενόμενο (κορόιδα είναι όσοι έχουν κάνει 5 χρόνια σπουδών;)
5) Δεν κατάλαβα τι εννοείτε...

 
@@bob mastoras
06 Νοε 2018 14:55

Οι φοιτητές σας δεν χρειάζεται να «διεκδικήσουν» το να γίνουν τα πτυχία τους πανεπιστημιακά. Να περάσουν 3 μαθήματα χρειάζεται.

«Μάλλον κάποιοι δε θέλουν να ασχοληθούν οι φοιτητές με σοβαρές διεκδικήσεις και τους οδηγούν σε λάθος μονοπάτια.» Ασχολίαστο.

 
Απόφοιτος ΤΕΙ Αθήνας
06 Νοε 2018 12:59

1) Μη έκδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων!
2Διαχωρισμός ΠΕ-ΤΕ!
3)Μη αντιστοίχιση - ισοτιμία των πτυχίων των αποφοίτων με τα πτυχία των νέων πανεπιστημίων!
4)integrated masters!
5)Πείστηκε απο το TEE!

Θες κ άλλα Γαβρόγλου;Όλα αυτά απο την αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και με την ανοχή του ίδιου του Πρωθυπουργού!!!!
Θα φάτε καλά!

 
Απόφοιτος
06 Νοε 2018 12:51

@Καθηγητής ΠΑΔΑ

Πρώτον, να μας αποδείξετε - μιας και είστε καθηγητής του ΠΑΔΑ- το μεγάλο ποσοστό φοιτητών που θέλουν να τελείωσουν δύο ΚΑΤΗΡΓΗΜΕΝΑ ΑΤΕΙ!!!!!!!
Δεύτερον, όσον αφορά τους αποφοίτους που έρχονται στο γραφείο σας και τους κερνάτε τσαι και συμπάθεια,μάλλον δεν γνωρίζουν βασικά ζητήματα ακαδημαικής πολιτικής. Δεν εξηγήτε αλλιώς!!!!

 
Απόφοιτοι ΤΕΙ στο Δημόσιο
06 Νοε 2018 12:31

Όλο το θέμα είναι πώς θα αναβαθμιστεί η επαγγελματική θέση των εργαζομένων στον Δημόσιο Τομέα που έχουν πτυχίο ΤΕΙ; Ακόμα και εαν αυτοί πήραν πτυχίο πριν 25 ή περισσότερα χρόνια, με τις τότε περιορισμένες ακαδημαϊκά σπουδές στα τμήματα των ΤΕΙ;

@ bob mastoras

Πιθανότατα οι νέοι απόφοιτοι πανεπιστημίων και ΤΕΙ σκέφτονται ότι δεν υπάρχει ελπίδα εργασίας, μόνιμη ή με σύμβαση, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, άρα ενδιαφέρονται κυρίως πώς θα προχωρήσουν σε μεταπτυχιακά.

Με την ενσωμάτωση των τμημάτων στα πανεπιστήμια δίνεται μια ευκαιρία να πάψουν αυτοί οι διαχωρισμοί στη νέα γενιά.

 
@bob mastoras
06 Νοε 2018 12:08

Για αυτό λέω στους φοιτητές μου να διεκδικήσουν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Το να διεκδικούν να γίνουν τα πτυχία τους Πανεπιστημιακα δε θα τους προσφέρει τίποτα στο χώρο των μηχανικών. Από τη στιγμή που δεν είναι πενταετή, τότε ούτε πτυχία ΤΕΙ είναι, ούτε πολυτεχνικα. Μάλλον κάποιοι δε θέλουν να ασχοληθούν οι φοιτητές με σοβαρές διεκδικήσεις και τους οδηγούν σε λάθος μονοπάτια.

 
άρες, μάρες, κουκουνάρες
06 Νοε 2018 10:50

Σωστή η τοποθέτηση από το υπουργείο παιδείας, αναμένουμε την πολυπόθητη νομοθετική ρύθμιση και τις συγχωνεύσεις Πανεπιστημίων με ΤΕΙ το συντομότερο δυνατό. Για όσους ονειρεύονται να μετατρέψουν τα ΤΕΙ σε δευτεροκλασάτα ιδρύματα (βλέπε ΝΔ), άντε γεια!!!

 
bob mastoras
06 Νοε 2018 10:50

Κύριε καθηγητά,

Μήπως δεν έχετε καταλάβει εσείς και οι μακάριοι φοιτητές σας την εργασιακή πραγματικότητα που ζουν οι απόφοιτοι. Αυτοί καταλαβαίνουν επακριβώς ότι ενώ τα πτυχία τους δεν έχουν ουσιαστική διαφορά, οι ίδιοι αποκλείονται από ευκαιρίες λόγω της διαβάθμισης του πτυχίου τους ως ΤΕ και της αντίστοιχης τεχνίτης απαξίωσης τους. Ενημερωθείτε πχ για το τι είναι το προβάδισμα στους ΔΥ . Για το πώς διατυπώνονται προσόντα για θέσεις ειδικών επιστημόνων με αυξημένα προσόντα. Για το ότι δικαστήρια κρίνουν ότι ΕΔ αποφοίτων πανεπιστημίων θα πρέπει να είναι ανώτερα από τα ΕΔ των αποφοίτων ΤΕΙ. Όλα αυτά με ουσιαστικά ίδιες σπουδές όπως και εσείς αναφέρεται. Γιατί η γυναίκα του Καίσαρα …

 
Σάνδης Γεώργιος
06 Νοε 2018 10:36

Αγαπητέ Υπουργέ και αγαπητοι φίλοι τα τεχνολογικα Πανεπιστημια ζουν και βασιλευουν ..... οι ομοεθνείς μας γιατί τα έχουν

το μοντέλο της κύπρου θα ακολουθησει η ΝΔ και καλά θα κάνει

 
Νόμος ΤΕΙ 2001
06 Νοε 2018 10:32

Ο ν. 1404/1983 προέβλεπε τεχνολογικά ιδρύματα με στόχο μόνο την επαγγελματική κατάρτιση, εντελώς διαχωρισμένα από τα τότε ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ισότιμες σχολές, πχ. Γεωπονική, Πάντειος, ΑΣΟΕΕ, Βιομηχανική Πειραιά και Μακεδονίας).

Με τον νόμο 2916/2001 ακόμα μπορούσαν να εκλεγούν καθηγητές Εφαρμογών κάτοχοι μεταπτυχιακού, ενώ τα "ανώτατα" ΤΕΙ δεν είχαν τη δυνατότητα οργάνωσης αυτόνομων μεταπτυχιακών και απονομής μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων.

Για ποια ανωτατοποίηση μιλάμε;...

https://www.esos.gr/sites/default/files/articles/metaptyxiaka-ellhnikwn-...

 
Πτυχιούχος ΤΕΙ
06 Νοε 2018 10:30

Μαντέψτε ποιου το κόμμα θα είναι δευτεροκλασάτο μετά τις εκλογές κ. Γαβρόγλου! Αυτό που κάνατε στους εκατοντάδες χιλιάδες απόφοιτους ΤΕΙ θα το βρείτε μπροστά σας! Ήδη το όνομά σας βρίσκεται στα μαύρα κατάστιχα της ακαδημαϊκής ιστορίας της χώρας! Έρχεται η ώρα που εσείς και ο κ. Τσίπρας (με την ανοχή του οποίου γίνονται όλα αυτά σήμερα) θα μας αδειάσετε την γωνιά!

 
george apofoitos
06 Νοε 2018 10:06

Ωραία όλα αυτά! Δεν έπρεπε και οι απόφοιτοι να έχουν δικαίωμα να ισοτιμήσουν το πτυχίο τους με κάποιο τρόπο(εξετάσεις, εμπειρία, μεταπτυχιακό κλπ) με τα νέα πανεπιστημιακά τμήματα? Τότε θα ήταν ολοκληρωμένο το εγχείρημα και θα λέγαμε μπράβο!
Αν όμως δε γίνει αυτό ένα μεγάλο τμήμα πολιτών θα είναι δικαιολογημένα δυσαρεστημένοι και θα βλέπουν την όλη προσπάθεια αποτυχημένη. Κινηθείτε προς αυτή τη δίκαια κατεύθυνση κ. Υπουργέ(όχι χαριστικά αλλά με επιπλέον προσπάθεια) και θα δείτε ότι η πλειοψηφία των αποφοίτων θα αγκαλιάσει αυτή την μεταρρύθμιση.

 
Καθηγητής ΠΑΔΑ
06 Νοε 2018 10:06

Γιατί μόνο οι απόφοιτοι που γράφουν σε διάφορες σελίδες στο δίκτυο έχουν πρόβλημα με την πανεπιστημιοποιηση ενώ αυτοί που έρχονται στα γραφεία μας δεν έχουν. Μάλλον γιατί οι δεύτεροι γνωρίζουν ότι το πτυχίο τους δεν έχει ουσιαστική διαφορά με το τωρινό πτυχίο. Μάλιστα είναι μεγάλο το ποσοστό των φοιτητών που δήλωσαν ότι θέλουν να τελειώσουν το τει και μην πει κανείς ότι το πρόβλημα τους ήταν τα 3 επιπλέον μαθήματα, απλά γνωρίζουν την αξία του πτυχίου τους.

 
Γιαννης Μ.
06 Νοε 2018 09:38

Με τους αποφοίτους δε βλέπουμε να γίνεται τίποτα και δυστυχώς η άλλη συνένοχη (αξ. αντιπολίτευση) για τη σιωπή στο θέμα αυτό, "παίζει μπάλα" με τους όρους Τεχνολογικά Πανεπιστήμια ή Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών εκμεταλλευόμενη την απογοήτευση των αποφοίτων προς άγρα ψήφων. Σας έδωσε συναίνεση για το "θάψιμο" των αποφοίτων και τώρα τους προσεγγίζει τάζοντας δευτεροκλασάτες επιλογές για τα ΤΕΙ.
Όσο προλαβαίνετε στο Υπουργείο κλείστε το θέμα ΟΛΩΝ των αποφοίτων ΤΕΙ όπως κλείσατε και το θέμα με τα integrated masters, δηλαδή μόνο με νομοθετική ρύθμιση και τίποτα περισσότερο. Πιο απλά δε γίνεται.

 
Πτυχιούχος ΤΕΙ
06 Νοε 2018 09:21

Τα ΤΕΙ θα είναι δευετεροκλασάτα κύριε Υπουργέ και οι απόφοιτοι όπως τους αφήσατε σήμερα σε ποια κλάση τους τοποθετείτε;
Τριτοκλασάτους ,τεταρτοκλασάτους ,ανυπαρκτους ;
Αφού τοποθετήσατε τους πτυχιούχους κάτω από το χαλί προχωρήσατε και φτιάξατε το ΠΑ.ΔΑ.
Σε μία νύχτα απαξιωσατε τα πτυχία χιλιάδων αποφοίτων που για να τα αποκτήσουν πέρασαν 4 χρόνια γεμάτα ξενύχτια ,αγωνίες άγχος και τεράστια έξοδα από τις οικογένειές τους.
Είναι η μεγαλύτερη αδικία που έχει γίνει ποτέ στην εκπαίδευση εις βάρος μερίδας φοιτητών.
Ποιος μιλάει λοιπόν για δευτετκλασάτα ιδρύματα ...

 
Απόφοιτος ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ
06 Νοε 2018 09:01

Δευτεροκλασάτους Γαβρόγλου έχεις κάνει πρώτος εσύ τους αποφοίτους των ΑΤΕΙ!!!!!!Άστα αυτά τώρα...
Δεύτερον:Είσαι ο πρώτος άτυπος ιδρυτής αυτών τω Πανεπιστημίων!!!Η συμπεριφορά σου στους αποφοίτους αυτό αποδεικνύει!!!

 
Απόφοιτος
06 Νοε 2018 08:48

Ενα δύο τρία οπ, το ριξα στο σορολοπ!

 
Μπράβο
06 Νοε 2018 08:46

Μπράβο σας για την πολύ εμπεριστατωμένη και διεξοδική ανάλυση.

Τα παραπάνω είναι η καλύτερη απάντηση σε όλους όσους μιλούν για τα Τεχνολογικά Πανεπιστήμια και τεχνολογική εκπαίδευση.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ