Αξιολόγηση-Άνοιξε η πλατφόρμα- Αναρτήθηκαν τα ονόματα των αξιολογούμενων εκπαιδευτικών και αξιολογητών Συμβούλων Εκπαίδευσης

Οι συνέπειες όσων εκπαιδευτικών η αξιολόγηση κριθεί "μη ικανοποιητική"

10/02/2023

Άκουσε το άρθρο

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας για την αξιολόγηση των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠστις περιφέρειες Νοτίου και Βορείου Αιγαίου, Κρήτης και Πελοποννήσου.

Τα ονόματα των αξιολογούμενων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των αξιολογητών Συμβούλων Εκπαίδευσης έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα και η ανάρτηση των βιογραφικών στοιχείων και των τίτλων σπουδών και άλλων εγγράφων των επιμορφούμενων αρχίζει από σήμερα.

Προκειμένου να εισέλθουν και να κάνουν χρήση της ψηφιακής εφαρμογής – πλατφόρμας για την αξιολόγηση, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

1. Εισέρχονται στην  ηλεκτρονική πλατφόρμα.   

2. Συνδέονται με κωδικούς taxisnet ή ebanking, όπως και στις υπόλοιπες υπηρεσίες του gov.gr.

3. Γίνεται μια επισκόπηση των στοιχείων τους.

4. Στη συνέχεια επιλέγουν το πεδίο αξιολόγησης. Στην πρώτη αυτή φάση πρόκειται για το πεδίο Α/Α1. Στο συγκεκριμένο στάδιο αναγράφεται και το όνομα του αξιολογητή, ο οποίος πρόκειται να τους αξιολογήσει στο συγκεκριμένο πεδίο.

5. Το επόμενο βήμα είναι η συμπλήρωση της έκθεσης αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού, η οποία συμπληρώνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 10 της υπ’ αριθμόν 9950/ΓΔ5/2023 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 388).

6. Έπειτα συμπληρώνονται από τον εκπαιδευτικό τα στοιχεία της προϋπηρεσίας του (καλό είναι όπου αναφέρεται χρονική διάρκεια να αναγράφεται αριθμητικά).

7. Στη συνέχεια συμπληρώνονται τα στοιχεία επιστημονικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, δηλαδή το βασικό πτυχίο διορισμού, μεταπτυχιακό (αν υπάρχει), κλπ. Η καταγραφή των στοιχείων αυτών θα πρέπει να γίνεται ονομαστικά. Ακολουθεί η παράθεση του σχετικού συγγραφικού έργου και, τέλος, καταγράφονται τεκμήρια σχετικά με την επιμορφωτική εμπειρία. Σημειώνεται ότι ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να συμπληρώσει ταυτόχρονα τόσο το πεδίο του επιμορφωτή όσο και του επιμορφούμενου, ή μόνο ένα εκ των δύο, ανάλογα με την περίπτωση.

8. Στο επόμενο βήμα παρατίθενται στοιχεία που αποδεικνύουν το εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό, διδακτικό ή υποστηρικτικό έργο του αξιολογούμενου.

9. Αντίστοιχα παρατίθενται και στοιχεία που αφορούν στη συμμετοχή του αξιολογούμενου σε ευρωπαϊκά και ερευνητικά προγράμματα, ή/και τη συμμετοχή του σε χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα ή ερευνητικά έργα.

10. Ο αξιολογούμενος παραθέτει στοιχεία για ποικίλες δράσεις που συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση του επιτελούμενου έργου, που δεν έχουν καλυφθεί σε προηγούμενα βήματα.

11. Στο τελευταίο στάδιο παρουσιάζεται μια προεπισκόπηση των στοιχείων που έχει καταχωρίσει ο αξιολογούμενος. Προκειμένου να οριστικοποιηθεί η υποβολή και να εκδοθεί το σχετικό έγγραφο, ο αξιολογούμενος θα πρέπει να πατήσει το κουμπί «έκδοση».

12. Με την έκδοση του εγγράφου δημιουργείται μοναδικός κωδικός εγγράφου και δίνεται η δυνατότητα στον αξιολογούμενο να αποθηκεύσει αντίγραφο του εγγράφου. Ο αξιολογούμενος έχει επίσης πρόσβαση στο έγγραφο αυτό μέσω της θυρίδας του στην πλατφόρμα. Στην ίδια θυρίδα θα εμφανίζονται και οι διακριτές αξιολογικές του εκθέσεις στα επιμέρους πεδία.

13. Μετά την υποβολή της τελικής έκθεσης του αξιολογητή, δίνεται η δυνατότητα ένστασης από τον αξιολογούμενο.

14. Επαναλαμβάνονται τα ίδια στοιχεία για την σύνδεση (επιλογή τρόπου εισαγωγής κωδικών, αυθεντικοποίηση χρήστη, επισκόπηση των στοιχείων).

15. Ο αξιολογούμενος επιλέγει εν συνεχεία πεδίο αξιολόγησης, στην τελική έκθεση του οποίου επιθυμεί να υποβάλει ένσταση.

16. Στη συνέχεια ακολουθεί η αιτιολόγηση της ένστασης.

17. Δίνεται δυνατότητα προεπισκόπησης πριν την οριστική υποβολή (η οποία πραγματοποιείται με το πάτημα του κουμπιού «έκδοση»).

18. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης του εγγράφου.

19. Μετά την υποβολή της ένστασης, ο αξιολογούμενος θα λάβει απάντηση (θετική ή απορριπτική) σχετικά στην ένσταση που υπέβαλε, μέσω της θυρίδας του.

Οι συνέπειες όσων εκπαιδευτικών η αξιολόγηση κριθεί "μη ικανοποιητική"

Καμία οικονομική ή άλλη αρνητική επίπτωση δεν θα έχουν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί όταν έχουν  "μη ικανοποιητική" ατομική αξιολόγηση, ενώ  για τους  νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς  προβλέπεται ότι    δεν θα μονιμοποιούνται και θα επαναλαμβάνουν τη διαδικασία τα αμέσως επόμενα δύο (2) έτη. 

Για τους εκπαιδευτικούς που θα πιάνουν το "άριστα" στην ατομική αξιολόγηση, προς το παρόν δεν προβλέπεται οικονομικό "μπόνους"   (σ.σ. αν και η Κυβέρνηση το αφήνει να εννοηθεί ότι κάτι τέτοιο θα γίνει στο μέλλον), αλλά πριμοδότηση με μόρια όταν θα είναι υποψήφιοι για θέσεις στελεχών εκπαίδευσης.

Ειδικότερα:

Α. Στην περίπτωση που το έργο ενός εκπαιδευτικού, καθώς και μέλους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) αξιολογηθεί οριστικά ως «μη ικανοποιητικό» κατά την αξιολόγησή του σε ένα από τα πεδία Α1, Α2 ή Β ή Α ή Β, κατά περίπτωση, ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός ή μέλος του Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. παρακολουθεί υποχρεωτικό επιμορφωτικό πρόγραμμα, το οποίο εκπονείται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Β. Στην περίπτωση που το έργο ενός δόκιμου εκπαιδευτικού, καθώς και μέλους του Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. αξιολογηθεί ως «μη ικανοποιητικό», κατά την αξιολόγηση που λαμβάνει χώρα στη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, έστω και σε ένα από τα πεδία Α1,Α2 ή Β ή Α’ήΒ’,κατάπερίπτωση, δεν μονιμοποιείται αλλά μπορεί να επαναλάβει τη διαδικασία τα αμέσως επόμενα δύο (2) έτη. 

Γ. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού ή του μέλους του Ε.Ε.Π. λαμβάνεται υπόψη στις διαδικασίες επιλογής για θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού ή του μέλους του Ε.Ε.Π. ή του Ε.Β.Π. δύναται να λαμβάνεται υπόψη σε διαδικασίες επιλογής για την ανάθεση επιμορφωτικού ή άλλου επιστημονικού-εκπαιδευτικού έργου.

Ο προγραμματισμός, ο συντονισμός, η οργάνωση, η υλοποίηση και η εποπτεία του επιμορφωτικού προγράμματος βελτίωσης της απόδοσής του και της εξειδικευμένης υποστήριξής του αποτελούν αρμοδιότητα και ευθύνη του Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, ο οποίος συνεργάζεται με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης/ Ειδικότητας και τους Συμβούλους Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Η θεματολογία της επιμόρφωσης και η χρονική διάρκειά της καθορίζονται με απόφαση του Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση των Συμβούλων Εκπαίδευσης.

Το έργο των μόνιμων εκπαιδευτικών αξιολογείται στη διάρκεια της τετραετίας από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης (ειδικότητας), ως προς τη γενική και την ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου   και από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ως προς το παιδαγωγικό κλίμα και τη διαχείριση της τάξης , καθώς και ανά δύο (2) έτη από τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας και τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης, ως προς την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκειά τους.

Διαβάστε επίσης:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Σχόλια (39)

Peny
|

Γιατί τόση εμμονή τόση σύγχυση με τους νεοδιοριστους εκπαιδευτικούς; Αντί να ζητήσει συγγνώμη για το μπαχαλο στην παιδεία ,για την προ διορισμού ταλαιπωρία επί 15 χρόνια σε όλη την Ελληνική επαρχία, τις απάνθρωπες ταλαιπωρίες, προσπαθεί να αποδείξει η κ. Κεραμεως ότι νοιάζεται για την παιδεία; Ποιους γονείς θα πείσεις. Κεραμεως ; Μόνο τους ανόητους. Στελνω το παιδί μου σε ένα σχολείο που δεν βλέπεται με εκπαιδευτικούς ,επιστήμονες κακοπληρωμένους, που δεν μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς και δεν τολμούν να γίνουν γονείς παρά μόνο αν τους στηρίζει η πατρική οικογένεια και προσπαθείς να αποδείξεις ότι νοιάζεσαι για την παιδεία; Οι περισσότεροι έχουν φοιτήσει στην ΑΣΠΑΙΤΕ, ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Ρωτήστε να μάθετε .....και θα επιμορφώσεις τους παλαιούς - γιατί οι περισσότεροι είναι πολύ παλαιοί εκπαιδευτικοί- αναπληρωτές ήταν στο επάγγελμα αν θυμάστε, να προσθέσετε τι στις γνώσεις τους; Ακόμη δε ξέρετε ότι η επιμόρφωση πρέπει να γίνεται εντός του ωραρίου απασχόλησης και ότι η εκτός ωραρίου πληρώνεται; Ποια είστε εσείς που απασχολείται εκτός ωραρίου απλήρωτο προσωπικό και δημιουργείτε αναστάτωση σε μια μητέρα με δύο παιδιά που μετά την επιμόρφωση πρέπει να κάνει τις οικογενειακές υποχρεώσεις να ετοιμάσει τα παιδιά της για το σχολείο και να προετοιμαστεί για το μάθημα της επόμενης μέρας; Είμαι μητέρα εκπαιδευτικού, εργάζομαι στο Δημόσιο και αισθάνομαι οτι έχετε ξεπεράσει τα όρια της ανοχής εσείς που τα προσόντα σας είναι κατώτερα πολλών εκπαιδευτικών, που θέλετε να αξιολογήσετε. Έχετε ιδέα τι προσόντα έχουν οι νεοδιοριστοι που έχετε βάλει στόχο; Επιτέλους βάλτε μια τέλεια , ένα φραγμό στην τιμωρία αυτών ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Έκαστος στο είδος του
|

Προς @ Πλάκα έχει, να το πιστεύει κανείς 13 Φεβ 2023 19:00
Φυσικά και δικαιούμαστε να αντιδρούμε, σε ότι αποφασίζεται έξωθεν, ερήμην μας και από άσχετους με την εκπαίδευση. Ειδικά εάν γνωρίζουμε, ότι επιπλέον θα βλάψει το εκπαιδευτικό έργο. Εκτός κι αν κάποιος που ΔΕΝ είναι εκπαιδευτικός, γνωρίζει καλύτερα από εμάς τη δουλειά μας.
Παρακαλούνται επίσης όσοι νοιώθουν ως "έμμεσοι εργοδότες" μας, να αποκαταστήσουν πρώτα τους μισθούς μας στα προ μνημονίων επίπεδα.... τώρα που έχουμε τόσο μεγάλη ανάπτυξη στη χώρα μας.

Μάλιστα....
|

@DINA, η φοροδιαφυγή στη Γερμανία είναι 6-7%, ενώ στην Ελλάδα περισσότερο από 45% !! Ποια Ευρώπη.....

DINA
|

Δασκάλα στο κρατίδιο της Βάδης Βυτεμβέργης, εργαζόμενη σε γερμανικό σχολείο, πριν 1 χρόνο έπαιρνε αμοιβή 2.200 ευρώ καθαρά για 17 ώρες εργασίας. Ναι, σωστά διαβάσατε! Μία μέρα την εβδομάδα δεν πήγαινε σχολείο, λόγω παιδιών δηλ. το κράτος τους δίνει αυτό το δικαίωμα. Εκεί η αξιολόγηση δεν περνάει, αν δε συμφωνήσει και ο δάσκαλος.Δεν τους νοιάζει όμως τι θα πάρουν , γιατί δεν κινδυνεύει η θέση τους,αλλά είναι και άλλοι οι μισθοί.. Για ποια ισότητα στην Ευρώπη μιλάμε???????

@@ Πλάκα έχει, να το πιστεύει κανείς
|

ΟΣΑ ΚΑΙ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙΣ δε θα πείσεις ποτέ κανέναν. Ο λόγος απλός. Δεν απαντάς στο καίριο ερώτημα. Πώς γίνεται να απαιτείς αξιολόγηση από έναν κλάδο κι όχι από όλους. Μάλιστα από τον πιο κακοπληρωμένο!! Η απάντηση, προφανής. Διότι σε αυτό τον κλάδο θέλεις να εφαρμόσεις την "ιδεολογία" σου.

@ Πλάκα έχει, να το πιστεύει κανείς
|

Έχετε δίκιο...δε ζούμε στη Σουηδία, άρα δικαιούστε να αντιδράτε και να θέλετε να αμοίβεστε αλλά να μην αξιολογείστε. Οι εκπαιδευτικοί είναι οι πιο καλύτεροι, οι πιό μορφωμένοι, οι πιό αδικημένοι και δεν ξέρω τι άλλο, οπότε δικαιούστε να μην αξιολογηθείτε. Κάποιοι άλλοι δεν έχουν αξιολογηθεί οπότε δεν πρέπει να αξιολογηθούμε ούτε εμείς. Οι γονείς θα δείξουν κατανόηση, ότι οι εκπαιδευτικοί είναι μια ειδική κατηγορία την οποία έχουν έμμεσα προσλάβει αλλά είναι υπεράνω τέτοιων διαδικασιών...

Προς @Σαν πολλοί "εργοδότες" μαζεύτηκαν....13 Φεβ…
|

Νόμιζα ότι ήταν προφανές, πως αναφερόμουν στους αυτοαποκαλούμενους ως "εργοδότες" μας, που σιγοντάρουν την αξιολόγηση ΧΩΡΙΣ όμως να έχουν αξιολογηθεί ποτέ οι ίδιοι στη δική τους δουλειά.
Πολλοί είμαστε οι εκπαιδευτικοί που έχουμε κριθεί και αξιολογηθεί(και εμείς και το έργο μας). Ποια ήταν τα αποτελέσματα? Μας βοήθησε, βελτίωσε, εξέλιξε σε κάτι? Ή μήπως είδαμε ποτέ να αξιοποιούνται τα αποτελέσματα μιας αξιολόγησης, για την βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος-αποτελέσματος?

Πλάκα έχει, να το πιστεύει κανείς
|

@ @Πλάκα έχουν μερικοί 12 Φεβ 2023 11:18
- Η εκπαίδευση δεν είναι σαν να πουλάμε κονσέρβες αρακά, για να μετράμε τις πωλήσεις με το κιλό.
- Εάν ο εργοδότης δεν παρέχει τα κατάλληλα μέσα-υποδομές-μισθό αλλά αντιθέτως υποβαθμίζει τα ήδη υπάρχοντα, οι εργαζόμενοι δεν είναι ούτε μάγοι ούτε ήρωες. Ισχύει σε κάθε επάγγελμα.
- Οι "40 γονείς" που θα ψηφίσουν με κριτήριο-πιστεύοντας, ότι με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θα βελτιωθεί η εκπαίδευση των παιδιών τους, κινδυνεύουν να απογοητευτούν οικτρά. Άσε που οι εκπαιδευτικοί που θα κριθούν ως άριστοι, θα πάρουν μόρια για να φύγουν εκτός τάξης.
- Δεν υπάρχει άλλος τομέας στο δημόσιο, που οι εργαζόμενοί του να έχουν αξιολογηθεί, κριθεί, επιμορφωθεί και αποκτήσει τόσα προσόντα, όσο οι εκπαιδευτικοί.
- Τέλος, δυστυχώς ζούμε στην Ελλάδα κι όχι στη Σουηδία για να πιστεύω-ελπίζω, ότι η αξιολόγηση θα είναι αντικειμενική, ακομμάτιστη και αμερόληπτη.

@Σαν πολλοί "εργοδότες" μαζεύτηκαν....
|

Επειδή το ζητάτε, αλλά δεν είμαι από τους σιγοντάροντες. Όμως αξιολογήθηκα το 2014-2015 ως διευθυντής αλλά και ως εκπαιδευτικός μέσω διδασκαλίας με παρουσία συμβούλου στην τάξη. Αυτές οι αξιολογήσεις μάλλον βρέθηκαν στον κάλαθο των αχρήστων το 2015. Αμέσως μετά 2015 αξιολογήθηκα μέσω ψηφοφορίας από τους εκπαιδευτικούς των σχολείων στα οποία προτιμούσα να γίνω διευθυντής. Στη συνέχεια το 2017 μέσω ενός μεικτού συστήματος για να γίνω διευθυντής και τώρα μέσω ανάρτησης όλων των δράσεων, δημοσιεύσεων, κλπ και μέσω συνέντευξης. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι από τους σιγοντάροντες θα έχουν παρόμοια εμπειρία.

Σαν πολλοί "εργοδότες" μαζεύτηκαν....
|

ΕΝΑΣ από όσους σιγοντάρουν για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, δεν μας είπε ποτέ τί δουλειά κάνει ο ίδιος και πότε ή πώς αξιολογήθηκε ποτέ ο ίδιος. Με ξένα κόλλυβα....

Αριστεία, όχι αστεία
|

@@Πλάκα έχουν μερικοί12 Φεβ 2023 11:18

"Αυτό το χώμα ειναι δικό τους και δικό μας".
..."Όταν όμως αγωνίζονται πολλοί και φκιάνουν, τότε να λέμε “εμείς”. Είμαστε στο “εμείς” κι όχι στο “εγώ”."
Τα στοιχειώδη.

@
|

Δεν τρομάζει κάποιον. Θα έπρεπε όμως να κάνει "κάποιον" να σκεφτεί πως πρέπει να ψηφίζουμε με βάση όχι το τι ψήφιζε ο παππούς μας.

@Πλάκα έχουν μερικοί
|

Αγαπητέ/ή, αυτοί που σκίζουν τα ρούχα τους και διαμαρτύρονται και δε θέλουν την αξιολόγηση φαίνεται (σε μένα τον χαζό τουλάχιστον) να νιώθουν ότι έχουν κάποιο "δικαίωμα" να πληρώνονται χωρίς ο εργοδότης να μετρά το αποτέλεσμα της δουλειάς τους. Είναι σα να λέω "είναι κεκτημένο μου" και δε θα λογοδοτώ σε κανέναν για τα λεφτά που μου δίνετε.
Όλοι αυτοί λενε "θα τα πουμε στις κάλπες", για να διατηρήσουν αυτό το "δικαίωμα". Βέβαια ξεχνάνε ότι για κάνε 1 εκπαιδευτικό υπάρχουν και 40 γονείς οι οποίοι ψηφίζουν....

@αξιολογηση
|

Αν δεν συμφωνείς, πιεζεσαι ή έχεις καλύτερη επιλογή πήγαινε άλλου. Μη κάθεσαι και υποφέρεις. Σίγουρα σου ανοίγονται πολλές και καλοπληρωμένες δουλειές.

Πλάκα έχουν μερικοί
|

Αυτή η απειλή "θα τα πούμε στην κάλπη" τρομάζει κάποιον; Λέτε αυτοί που τη γράφουν να ψήφιζαν αλλιώς αν σταματούσε η αξιολόγηση; Ας γελάσουμε λιγάκι

ΛΟΥΗΣ
|

Κι εμένα μου φαίνεται μια χαρά... Αχ, τι ωραία...
Κι όπως είπαν οι παραπάνω προλαλήσαντες/σασες είναι δημοκρατική διαδιακασία (μέχρι απολύσεως...)
Η΄ταν και δίκαιο και έγινε πράξη!
Γι' αυτό Θα πάρω 5-6 !
Τρέχω να αυτοαξιολογηθώ και μετά να αξιολογηθώ...

TASOS
|

Άνθρωποι βίου δεόμενοι, πολλά και παντοία τεχνέονται.

Dimitrios
|

Επιτέλους έφτασε η ώρα που περίμενα για να αξιολογήσω. Βέβαια στην κάλπη θα αξιολογήσω κι εγώ την κυρία Υπουργό..

GEORGIOS
|

Ποιός πιστεύει τώρα πια ότι όλη αυτή η διαδικασία της αξιολόγησης αρχικά των νεοδιόριστων και στη συνέχεια των μονίμων, δεν ήταν μεθοδευμένη από την κυβέρνηση και την υπουργό Παιδείας να ξεκινήσει παραμονές των εκλογών; Πολλοί οι σκοποί που γίνεται αυτό:
1) Δείχνουν στην κοινωνία ότι επιτέλους αρχίζει η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, κάτι που δεν γινόταν για χρόνια και ο κλάδος των εκπαιδευτικών ήταν ο μόνος κλάδος εργαζομένων δημοσίων υπαλλήλων, που απολάμβανε προκλητική ασυλία - "ασυδοσία" μη αξιολόγησης. Η κοινωνία πιστεύει ότι για όλα τα κακώς κείμενα της εκπαίδευσης εκπαίδευσης φταίνε οι μη αξιολογούμενοι εκπαιδευτικοί.
2) Όλοι οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν στην διαδικασία προκειμένου να μονιμοποιηθούν. Έτσι η κυβέρνηση θα πανηγυρίζει ότι η αξιολόγηση είναι επιθυμητή από τους εκπαιδευτικούς . Καθώς όλοι οι νεοδιόριστοι θα αξιολογηθούν θετικά ώστε να μονιμοποιηθούν, η κυβέρνηση θα υποστηρίζει ότι η αξιολόγηση πέτυχε, κανείς δεν "τιμωρείται" και η αξιολόγηση δεν είναι μπαμπούλας και δεν επιφέρει άσχημες συνέπειες για τους εκπαιδευτικούς. Έτσι πρέπει να συνεχίσει και για τους υπόλοιπους μονίμους εκπαιδευτικούς.
3) Παραμονές των εκλογών "εκβιάζει" τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους να την ψηφίσουν ώστε να αξιολογηθούν και να μονιμοποιηθούν. Αλλιώς θα μείνουν δόκιμοι, μη μόνιμοι για αρκετό καιρό, άλλα δύο χρόνια τουλάχιστον.

Σοφία
|

Μπορείτε να μου πείτε εσείς που βιάζεστε να αξιολογηθειτε και επιβραβευετε το υπουργείο, σε τι θα βελτιώσει το έργο σας ως εκπαιδευτικοί αυτή η αξιολόγηση? Θέλετε την επιβεβαίωση ότι είστε ικανοί? Θέλετε να καταγραψετε τα προσοντα σας? Για να νιώσετε ανωτεροι? Λες και οποίος δεν έχει μεταπτυχιακό δεν είναι ικανός δασκαλος? Χρήματα να έχεις και όλα μια χαρά... Στο σχολείο μου όλοι οι νέοι συνάδελφοι έχουν μεταπτυχιακά... Και λοιπόν? Στην τάξη δυσκολεύονται πολυ... Χρειάζονται εμπειρία... Μην παιρνουν τα μυαλά σας αέρα ολοι εσείς οι προσοντουχοι με την αξιολόγηση...Τιποτα δε θα κερδισετε!

Παρακαλούμε πολύ να γραφτούν..
|

Οι συνέπειες όσων εκπαιδευτικών η αξιολόγηση κριθεί "μη ικανοποιητική" για δεύτερη φορά, τρίτη φορά κλπ.
Το υπουργείο δεν μιλά καθόλου για το τι θα γίνει μετά τη 2η φορά..
Οφείλει να απαντήσει για να μάθει ο κόσμος.
Ακούγονται από παντού ότι θα γίνουν απολύσεις. Το γράφει και ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας.
Ας δεσμευτεί με τις απαντήσεις του τώρα και ας ξεκαθαρίσει.-

Κωνσταντίνος
|

Που θα κρυφτεί η Κεραμέως στις εκλογές;;;;

Αξιολόγηση
|

Με μισθούς ντροπής, πολύ περισσότερη δουλειά, εργασιακή πίεση και άγχος, και μπόνους .. άτομα (μικρότερα από μόρια!!). Έτσι θα ζήσει περήφανα ο Έλληνας εκπαιδευτικός! Με το να είναι ζήτουλας!
Μέχρι και γονείς μαθητών αποτρέπουν τα παιδιά τους να γίνουν εκπαιδευτικοί γιατί τους λένε ότι δεν θα μπορούν να ζήσουν..
Άντε μετά να έχει υπόληψη ο κλάδος, όταν ακόμα και οι μαθητές τους βλέπουν κακομοίρηδες..
Αθάνατη πολιτεία, πόσο σέβεται τους λειτουργούς της εκπαίδευσης!

Βασιλης
|

Έρχονται εκλογές σε 2 μήνες! Θα τα πούμε τότε...

Αξιολογητης....
|

Ζήτω Πατρίδα Ζήτω Θρησκεία Ζήτω η Νέα Δημοκρατία

Να αξιολογηθεί άμεσα όποιος θέλει.
|

Και θα πάρει και τον τριπλάσιο μισθό! Γρήγορα στη σειρά όλοι!!
Επιτέλους αξιολόγηση για να ανταμειφθούν οι εκπαιδευτικοί και νά ζήσουν πλουσιοπάροχα, όπως αξίζει στους άξιους που θα περάσουν!!

Μάριος
|

Προφανως δεν συμμετέχει κανένας κ μένει στα χαρτιά

Έτσι δεν "πουλάει" παιδιά....
|

@Μαρια 10 Φεβ 2023 08:54
Μα να μην έχει τίποτα bonus πόντους (πχ για τους 1000 πρώτους που θα τη συμπληρώσουν)..... ή έστω προσφορές γνωριμίας (πχ δύο αξιολογήσεις στην τιμή της μιας).... όπως στο τηλεμάρκετινγκ?

Ο παλιός...
|

Ο παλιός είναι αλλιώς... κ δεν αξιολογείται.

Δεν υπαρχουν εκκρεμοτητες.
|

Μετα απο πολλους κοπους καταφερα κ έκανα την ταυτοποιηση... το μηνυμα που ελαβα ηταν δεν υπάρχουν εκκρεμότητες ... δηλαδη ειμαι οκ αξιολογήθηκα?

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ