ΒΟΥΛΗ

Ρυθμίσεις για τη μισθοδοσία των μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ,ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ

Δημοσίευση: 05/07/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Τα άρθρα 126 και 127 του Σχεδίου Νόμου για τα ΑΕΙ, το οποίο κατατέθηκε , προς ψήφιση, στη Βουλή, ρυθμίζουν  θέματα, που αφορούν στη μισθοδοσία του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) που συμμετέχουν σε προγράμματα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου, σε Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών (Ξ.Π.Σ.) και σε κάθε είδους εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.). Επίσης αναδιοργανώνεται το θεσμικό πλαίσιο για την παροχή διδακτικού έργου από δημοσίους υπαλλήλους.

Άρθρο 126
Κανονισμός αποδοχών για την παροχή διδακτικού έργου

1. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) καταρτίζεται Κανονισμός Αποδοχών για την παροχή διδακτικού έργου σε προγράμματα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου, Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών (Ξ.Π.Σ.) και κάθε είδους εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), που οργανώνονται από το Α.Ε.Ι. και για τα οποία προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης.

2. Με τον Κανονισμό Αποδοχών καθορίζεται το ανώτατο όριο αμοιβής ανά διδακτική ώρα και ανά κατηγορία προγραμμάτων σπουδών για τις ακόλουθες κατηγορίες διδακτικού προσωπικού ανάλογα με τα προσόντα τους:

α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. ανά βαθμίδα,

β) μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.,

γ) μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι.,

δ) μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.,

ε) ομότιμοι Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.,

στ) εντεταλμένοι διδάσκοντες,

ζ) επισκέπτες καθηγητές και επισκέπτες ερευνητές,

η) ερευνητές και ερευνητές επί συμβάσει του Α.Ε.Ι.,

θ) συνεργαζόμενοι καθηγητές,

ι) μεταδιδάκτορες του Α.Ε.Ι.,

ια) ερευνητές και ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’258) ή άλλων ερευνητικών οργανισμών της ημεδαπής και της αλλοδαπής,

ιβ) καθηγητές ιδρυμάτων της αλλοδαπής,

ιγ) επιστημονικοί συνεργάτες σε προγράμματα σπουδών δεύτερου κύκλου και επιμορφωτικά προγράμματα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Α.Ε.Ι.

Με τον Κανονισμό Αποδοχών δύναται να καθορίζεται το ανώτατο όριο εβδομαδιαίας απασχόλησης σε μεταπτυχιακά και ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών του Α.Ε.Ι.

3. Δικαίωμα αμοιβής για τη συμμετοχή σε προγράμματα της παρ. 1 έχει το διδακτικό προσωπικό των κατηγοριών α) έως δ) της παρ. 2 αποκλειστικά για την παροχή διδακτικού έργου που συνιστά πρόσθετη απασχόληση πέραν των ελάχιστων υποχρεώσεών του και υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκπληρώσει τις ελάχιστες υποχρεώσεις του προς το Τμήμα στο οποίο υπηρετεί. Για τον σκοπό αυτό υποβάλλεται προς τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι. υπεύθυνη δήλωση του διδάσκοντος περί τήρησης των όρων και προϋποθέσεων πρόσθετης απασχόλησης σε προγράμματα της παρ. 1. Ο εν λόγω περιορισμός δεν ισχύει για τις κατηγορίες διδακτικού προσωπικού που βρίσκονται σε νόμιμη άδεια. Η παρούσα εφαρμόζεται αναλόγως στο διδακτικό προσωπικό των περ. στ) έως ι) αποκλειστικά για την παροχή διδακτικού έργου που συνιστά πρόσθετη απασχόληση πέραν των ελάχιστων υποχρεώσεων που τους έχουν ανατεθεί με τη σύμβαση που έχουν συνάψει με το Α.Ε.Ι. Η υποβολή ψευδούς δήλωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

4. Ο Κανονισμός Αποδοχών εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγορίες διδακτικού προσωπικού που παρέχουν διδακτικό έργο σε προγράμματα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου, Ξ.Π.Σ. και εκπαιδευτικά προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., συμπεριλαμβανομένων διιδρυματικών και κοινών προγραμμάτων με άλλα Α.Ε.Ι. και λοιπούς φορείς, εφόσον το Α.Ε.Ι. έχει τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος.

Άρθρο 127
Παροχή διδακτικού έργου από δημόσιους υπαλλήλους

1. Για το διδακτικό έργο σε προγράμματα πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών και εκπαιδευτικά προγράμματα των Κέντρων Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), καθώς και για το ερευνητικό έργο προς τα Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, το οποίο παρέχεται από υπαλλήλους φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α ́ 143), δεν εφαρμόζεται το άρθρο 31 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α ́ 26), περί της άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, ή άλλες αντίστοιχες διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι εκτελείται εκτός του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται προηγούμενη άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

2. Οι δημόσιοι υπάλληλοι της παρ. 1 διατηρούν την υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης της υπηρεσίας τους, αν αναλάβουν σχετική δραστηριότητα, γνωστοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία: α) το Α.Ε.Ι. ή τον ερευνητικό ή τεχνολογικό φορέα προς το οποίο θα παρασχεθεί το διδακτικό ή ερευνητικό έργο, β) το ακριβές αντικείμενο, γ) τη χρονική διάρκεια και δ) τις ημέρες και ώρες απασχόλησής τους ανά εβδομάδα. Η παράλειψη ενημέρωσης της υπηρεσίας εκ μέρους του υπαλλήλου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με την περ. κε) της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ