Αφαιρέθηκε η διάταξη για την εκλογή προέδρων πανεπιστημιακών τμημάτων από άλλα συναφή τμήματα

Η θητεία από δύο έτη αυξάνεται στα τρία

24/02/2024

Ενημερώθηκε: 25/02/2024, 17:53

Άκουσε το άρθρο

Αφαιρέθηκε από το τελικό πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή κι έδινε τη δυνατότητα να θέσει  υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου ή Αντιπροέδρου Τμήματος  ΑΕΙ, Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής άλλου συναφούς Τμήματος .

Συγκεκριμένα η διάταξη στο αρχικό Σχέδιο Νόμου της δημόσιας διαβούλευσης όριζε:

«1. Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος Τμήματος εκλέγεται μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, για θητεία τριών (3) ετών. Υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου ή Αντιπροέδρου Τμήματος μπορεί να θέσει Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής άλλου συναφούς Τμήματος.».

Η νέα διάταξη για τη διαδικασία εκλογής Προέδρου ή Αντιπροέδρου που έχει συμπεριληφθεί στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, ορίζει τα εξής:

Άρθρο 49
Διαδικασία εκλογής Προέδρου ή Αντιπροέδρου – Τροποποίηση παρ. 1 και 8 άρθρου 32 ν. 4957/2022

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί του Προέδρου και του Αντιπροέδρου Τμήματος οι λέξεις «δύο (2) ετών» αντικαθίστανται με τις λέξεις «τριών (3) ετών» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος Τμήματος εκλέγεται μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, για θητεία τριών (3) ετών.».

2. Στην παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4957/2022, περί παραίτησης ή έκλειψης του Προέδρου και του Αντιπροέδρου Τμήματος, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στα πρώτο και δεύτερο εδάφιο τροποποιείται η χρονική περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος παραιτείται ή εκλείπει, β) στο τρίτο εδάφιο προστίθενται η φράση «ή κωλύεται προσωρινά» και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Αν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο κατά τους πρώτους δεκαοκτώ (18) μήνες της θητείας του, εντός δέκα (10) ημερών προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη νέου Προέδρου ή Αντιπροέδρου από τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. για το χρονικό διάστημα της θητείας που υπολείπεται, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος. Αν ο Πρόεδρος παραιτηθεί ή εκλείψει μετά τον δέκατο όγδοο μήνα της θητείας του, ο Αντιπρόεδρος αναλαμβάνει καθήκοντα Προέδρου για το υπόλοιπο της θητείας. Αντίστοιχα, αν παραιτηθεί ή εκλείψει ή κωλύεται προσωρινά ταυτόχρονα και ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, ορίζεται ως Πρόεδρος το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή.».

3. Οι παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται στη θητεία των εν ενεργεία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Προέδρων και Αντιπροέδρων Τμημάτων, η οποία ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση των τριών (3) ετών.

Άρθρο 50
Αρμοδιότητες Προέδρου και Αντιπροέδρου Τμήματος επί των αδειών κατηγοριών προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων – Τροποποίηση περ. η) παρ. 1 και παρ. 2 άρθρου 33 ν. 4957/2022

1. Η περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4957/2022 (Α ́ 141), περί των αρμοδιοτήτων του Προέδρου Τμήματος, τροποποιείται με την προσθήκη κατηγοριών προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), για τη χορήγηση αδειών στα μέλη των οποίων
είναι αρμόδιος ο Πρόεδρος Τμήματος, και η περ. η) διαμορφώνεται ως εξής:

«η) χορηγεί τις άδειες του άρθρου 157 στα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, καθώς και τις άδειες της παρ. 6 του άρθρου 162 που αφορούν στο προσωπικό των κατηγοριών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), για τις οποίες είναι αρμόδιος ο Πρόεδρος, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος,».

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4957/2022, περί του Αντιπροέδρου Τμήματος, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Ο Αντιπρόεδρος εκτελεί τα καθήκοντα του Προέδρου, αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται προσωρινά. Τα αρχαιότερα κατά σειρά μέλη της Συνέλευσης Τμήματος εκτελούν τα καθήκοντα του Προέδρου και του Αντιπροέδρου αντίστοιχα, αν απουσιάζουν ή κωλύονται προσωρινά αμφότεροι.».

Σχόλια (23)

@ 27 Φεβ 2024 21:39
|

Για αρχή απομονώσατε κομμάτι του Συντάγματος. Δεν νομίζετε οτι αυτο που αφήσατε είναι σημαντικό για την ερμηνεία του; Μετά το ερμηνέυετε πολύ ελεύθερα, αλλα δεν δέχεστε αλλες εμηνείες για άλλα άρθρα.
Τελικά επιλέγετε οτι σας βολεύει, οπως σας βολεύει...

@@@ΜΕΛΗ ΔΕΠ
|

Ναι, ολόκληρες προτάσεις. Για πείτε μας τι καταλαβαίνετε εσείς όταν μιλάμε για κατάλυση του Συντάγματος με τη βία. Γιατί βία δεν είναι μόνο τα τανκς. Εκτός κι αν χρειάζεται να ρωτήσουμε και εδώ 29 κατασκευαστές πλυντηρίων να μας δώσουν ερμηνεία...

@ @@ΜΕΛΗ ΔΕΠ | 27 Φεβ 2024 19:10
|

Για το ΕΑΠ δεν είδα ν' ανοίγει μύτη.

@ @ΔΕΠ | 27 Φεβ 2024 09:50
|

Πιστευετε δηλαδή οτι η η αναγνώρηση πτυχίων απο το εξωτερικό είναι αντισυνταγματική αφού η εκπαίδευση γι αυτά δεν έχει παρασχεθεί απο ΝΠΔΔ;
Ναι, να διαβάσουμε ξανα το 1984, ίσως καταλάβουμε γιατι εμφανίστηκε το αρθρο 16 το 1968 και για πιο λόγο καποιοι το υποστηρίζουν ακόμη.

@@ΜΕΛΗ ΔΕΠ
|

"120:4. H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία"
Αφού ξέρετε να διαβάζετε ... μάθετε να διαβάζετε κι ολόκληρες προτάσεις.

@ΜΕΛΗ ΔΕΠ...
|

Δεν είστε αρμόδιος εσείς να κρίνετε το αν λειτουργούν εύρυθμα οι σχολές. Μεριμνήστε για τη δική σας δουλειά, όποια είναι αυτή.

@ΜΕΛΗ ΔΕΠ
|

Αγαπητέ ΟΛΟΙ ξέρουμε ανάγνωση, οπότε αυτά τα "δεν είναι η δουλειά σας" αφήστε τα για αλλού.
Α, και Άρθρο 120: H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων.

μέλος_ΔΕΠαει_άλλο
|

Ο αφανισμός του δημοσίου πανεπιστημίου είναι κοντα.. Ήδη συνάδελφοι μου έχουν πάρει προσκλήσεις και προσφορές (x3 μισθών) να φύγουν από το δημόσιο και να πάνε σε ιδιωτικά πανεπιστήμια.. Οπότε ας μείνουν οι σχολές μας να φυτοζωούν όσο εμείς θα παλέυουμε με ΕΣΠΑ, εκτακτούς και ατέλειωτα εκλεκτορικά για να τους αναπληρώσουμε ..

Να γίνουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και καλά να πάθουμε όλοι μας που μείναμε αδρανείς σε αυτό το καθεστώς κυβέρνησης του 41%.

ΜΕΛΗ ΔΕΠ
|

Η συνταγματικότητα του νομοσχεδίου θα κριθεί από το ΣΤΕ. Είναι το άρθρο 16 που έρχεται σε αντίθεση με το 28. Το θέμα είναι να λειτουργούν σωστά τόσο τα Δημόσια όσο και τα ΝΠΠΕ.

ΜΕΛΗ ΔΕΠ
|

Δεν είστε αρμόδιοι εσείς να κρίνετε την αντισυνταγματικότητα του νομοσχεδίου. Μεριμνήστε για την εύρυθμη λειτουργία των σχολών.

@ΔΕΠ
|

ΟΚ, άρα για εσάς το να παρέχεται η ανώτατη παιδεία "αποκλειστικά από ΝΠΔΔ " σημαίνει ότι μπορεί και να παρέχεται από "όχι-ΝΠΔΔ". Να ξαναδιαβάσουμε το 1984, σπουδαίο βιβλίο.

ΔΕΠ
|

Οχι, δεν ερμηνέυει κανείς τη λέξη "αποκλειστικά" γενικά. Ερμηνεύεται αν παραρτήματα ευρωπαϊκών πανεπιστημίων στα οποία τα μητρικά ιδρύματα απονέμουν το πτυχίο αντίκειται στο άρθρο 16.
Το ότι κάποιοι πιστεύουν οτι ο νόμος είναι εξώφθαλμα αντισυνταγματικός δεν τον κάνει αυτόματα αντισυνταγματικό. Είναι μόνο μια άποψη, όσο δυνατα κι αν την φωνάζουν.
Σε όλα τα πανεπιστήμια μας και πάρα πολλά τμήματα τους (αν όχι σε όλα) ένα μέρος της διδασκαλίας γίνεται απο διδάσκοντες που έχουν προσληφθεί με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου (κάποια τμήματα λειτουργού αποκλειστικά με τέτοιες). Θέλετε λοιπόν να μας πείτε οτι τα δημόσια πανεπιστήμια λειτουργούν αντισυνταγματικά; Δεν είναι ενα επιχείρημα μπούμερανγκ για τα δημόσια αυτό;

@ @@ @@Αλλο ΔΕΠ | 26 Φεβ 2024 21:31
|

Δεν έγραψα ποτέ "κακώς" τα δίδακτρα. Απλά αναφέρθηκα σε αυτά γιατί το ίδιο άρθρο 16 σε πρώτη ανάγνωση φαίνεται να τα απαγορεύει. Και όμως άντεξαν στο νομικό έλεγχο. Ίσα ίσα που πιστεύω ότι δίδκατρα σε λογικά πλαίσια θα μείωναν κατά πολύ τους αιώνιους φοιτητές.

@@ @@Αλλο ΔΕΠ
|

Αντε πάλι. ΜΑΖΙ σου ρε φίλε, κακώς δίδακτρα στα μεταπτυχιακά, κακώς δίδακτρα (ή "συμμετοχή") στα προπτυχιακά του ΕΑΠ, κακώς όλα αυτά. Αυτό τι σημαίνει; Ότι κάτι που είναι εξώφθαλμα αντισυνταγματικό για όποιον ξέρει απλά Ελληνικά, ξαφνικά γίνεται συνταγματικό γιατί κάπου αλλού κάτι άλλο είναι λάθος;

@ @Αλλο ΔΕΠ
|

Μήπως διαφεύγει οτι το ΕΑΠ και τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά αφορούν Δημόσια Παπεπιστήμια (ΝΠΔΔ) και όχι ΝΠΠΕ "ειδικού σκοπού".
Πρόκειται για διαφορετικά ΝΠ.

@ @@Αλλο ΔΕΠ | | 26 Φεβ 2024 16:56
|

Για τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά τίποτα; ;-)

@@Αλλο ΔΕΠ |
|

Το ότι το τμήμα σου (και το δικό μου) το έχουν κλείσει δια της βίας καταληψίες ενώ η κατάληψη είναι αδίκημα και κανείς δεν τους πετάει έξω όπως θα έπρεπε, δε σημαίνει κάτι για τη συνταγματικότητα ενός νόμου.
Το ότι για το ΕΑΠ πολλά πράγματα έγιναν γαργάρα δε σημαίνει ότι δεν είναι καταφανώς αντισυνταγματικός ένας νέος νόμος. Γενικά το ότι το Χ είναι κακό/λάθος/παράνομο δε σημαίνει ότι είναι ή δεν είναι και το Ψ.

@ @Αλλο ΔΕΠ | 26 Φεβ 2024 10:31
|

Με "ερμηνείες" έγινε το ΕΑΠ για το οποίο πληρώνουν να φοιτήσουν, με "ερμηνείες" επιτράπηκαν τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά. Όλα αυτά πέρασαν από τα δικαστήρια. Ο καθένας έχει δικαίωμα να πιστεύει ότι θέλει. Αν τα αρμόδια δικαστήρια το κρίνουν συνταγματικό, εγώ είμαι καλυμμένη. Το τμήμα που εργάζομαι έχει κλείσει για ένα μήνα τώρα από 30 άτομα με το έτσι θέλω. Προφανώς αυτό είναι συνταγματικό;

@Αλλο ΔΕΠ
|

Αγαπητέ, το Σύνταγμα επίτηδες γράφτηκε στη Δημοτική και σε απλά ελληνικά για να μπορεί να το καταλαβαίνει ο απλός άνθρωπος. Όταν ακούω για "ερμηνείες" και 100 Συνταγματολόγους αρχίζω και καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά.
Η ερμηνεία της λέξεις "αποκλειστικά" ποιά είναι; Χρειάζομαι συνταγματολόγο; Γιατί το Αρ. 16 λέει ότι η ανώτατη παιδεία παρέχεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από ΝΠΔΔ.
Η ερμηνεία της λέξης "δημόσιος λειτουργός" ποιά είναι; Χρειάζομαι συνταγματολόγο; Γιατί το Αρ. 16 λεει ότι οι διδάσκοντες στα ΑΕΙ είναι "δημόσιοι λειτουργοί".
Αν εσείς θεωρείτε ότι αυτές οι προτάσεις χρήζουν ή επιδέχονται ερμηνεία, ΟΚ. Οι υπόλοιποι λέμε ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός και ότι απλά θολώνουν τα νερά γιατί "πρέπει" να τους βγει συνταγματικό κάτι που καταφανώς δεν είναι.

Μέλος ΔΕΠ
|

@Μέλος ΔΕΠ | 24 Φεβ 2024 20:07

Η συνταγματικότητα θα κριθεί απο τη δικαιοσύνη. Η κυβέρνηση πιστεύει οτι δεν είναι αντισυνταγματικό. Έτσι δεν προσβάλει την εντολή του Ελληνικού Λαού και τον σεβασμό της στο Σύνταγμα.
Οι σύλλογοι διδακτικού προσωπικού, οι σύλλογοι διοικητικού προσωπικού και οι φοιτητικοί σύλλογοι, εχουν κάθε δικαίωμα να είναι αντίθετοι. Πολλές άλλες συντεχνίες είναι αντίθετες με διάφορα. Δεν είναι φορείς της βούλησης των πολλών όμως. Δεν τους αφορά άμεσα η ίδρυση ιδιωτικών ενω δεν αλλάζει τη λειτουργία των δημοσίων. Οι αντιδράσεις τους είναι ιδεοληπτικές, πολιτικάντικες και συντεχνιακές.

Αλλο ΔΕΠ
|

Εισαστε συνταγματολογος? Μηπως να αφησουμε αυτους να απαντησουν? Καθολου 'συσσωμη' η πανεπιστημιακη κοινοτητα όπως λετε απλα θα θελατε κ αυτο ειναι κατι αλλο

Polar_Fish
|

Λογική κίνηση.

Μέλος ΔΕΠ
|

Η κυβέρνηση εμμένει στην απόφασή της να παρακάμψει το Σύνταγμα και με ένα νόμο, στον οποίο αντιτίθεται σύσσωμη η πανεπιστημιακή κοινότητα, να επιτρέψει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Η απόσυρση αστείων διατάξεων, όπως αυτή για τους προέδρους τμημάτων, οι οποίοι μπορούν να προέρχονται και από άλλα τμήματα, δεν είναι τίποτε άλλα παρά μία φαινομενική υποχώρηση, σε κάτι που προβλέφθηκε σκοπίμως, ακριβώς για να αποσυρθεί κατά την ώρα της διαπραγμάτευσης με την πανεπιστημιακή κοινότητα και να προβληθεί ως διάθεση της κυβέρνησης για κάποιους συμβιβασμούς. Η σύνοδος πρυτάνεων, όλες οι σύγκλητοι, όλοι οι σύλλογοι διδακτικού προσωπικού, όλοι οι σύλλογοι διοικητικού προσωπικού και όλοι οι φοιτητικοί σύλλογοι της χώρας είναι κάθετα αντίθετοι στο προς συζήτηση αντισυνταγματικό νομοσχέδιο και στη βούληση της κυβέρνηση να παρακάμψει το Σύνταγμα με τρόπο ανάρμοστο για μία σοβαρή κυβέρνηση που σέβεται τη συνταγματική παράδοση και την εκπαιδευτική ιστορία της χώρας. Η εντολή που έλαβε η κυβέρνηση από τον Ελληνικό Λαό δεν είναι για να πράττει ό,τι επιθυμεί η ίδια αλλά για να σέβεται και να τηρεί το Σύνταγμα ακόμα και αν κάποια άρθρα του δεν της αρέσουν. Ιδεοληψία δεν είναι μόνο το να μην θέλει κάποιος να αλλάξει κάτι, είναι και το να θέλει να αλλάξει κάτι παρά τη βούληση των πολλών. Και αναμφισβήτητα οι πολλοί επιθυμούν η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, αν προκύψει, να προκύψει ύστερα από αναθεώρηση του Συντάγματος και όχι με πονηριές.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ