Ρυθμίσεις για την ίδρυση Κέντρων Καινοτομίας

25/02/2024

Άκουσε το άρθρο

Δύο διατάξεις για την ίδρυση Κέντρων  Καινοτομίας επιπέδου τμήματος, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , τα οποία έχουν σκοπό την ενημέρωση των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για θέματα καινοτομίας και τεχνολογίας αιχμής και τη δημιουργία οικοσυστημάτων γνώσης, μέσω ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων,  περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας το οποίο κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή.

Ακολουθούν οι διατάξεις  

Άρθρο 170
Ίδρυση Κέντρων Καινοτομίας – Προσθήκη άρθρου 19Α στον ν. 4823/2021

Στον ν. 4823/2021 (Α ́ 136), μετά το άρθρο 19, προστίθεται άρθρο 19Α ως εξής:

«Άρθρο 19Α
Κέντρα Καινοτομίας

1. Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ιδρύονται Κέντρα Καινοτομίας επιπέδου τμήματος, τα οποία έχουν σκοπό την ενημέρωση των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για θέματα καινοτομίας και τεχνολογίας αιχμής και τη δημιουργία οικοσυστημάτων γνώσης, μέσω ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τα ανωτέρω προγράμματα εγκρίνονται από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού μετά από εισήγηση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.) και γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

2. Σε κάθε Κέντρο Καινοτομίας συστήνεται Παιδαγωγική Ομάδα (Π.Ο.) τριών (3) εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί του πρώτου εδαφίου αποσπώνται, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, με τετραετή θητεία για τη στελέχωση του Κέντρου. Στο Κέντρο Καινοτομίας προΐσταται μέλος της Π.Ο., το οποίο επιλέγεται σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 6 του άρθρου 29. Ο Προϊστάμενος του Κέντρου ασκεί διοικητικά, επιστημονικά και παιδαγωγικά καθήκοντα, υπάγεται διοικητικά στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και εποπτεύεται ως προς την άσκηση του έργου του από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

3. Στο Ι.Τ.Υ.Ε., σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ανατίθεται η υποστήριξη της υλοποίησης και της λειτουργίας των Κέντρων Καινοτομίας. Το Ι.Τ.Υ.Ε. λαμβάνει για τον σκοπό αυτό χρηματοδότηση α) από προγράμματα που χρηματοδοτούνται, εν όλω ή εν μέρει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή διεθνείς οργανισμούς και β) από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.».

Άρθρο 171
Κέντρα Καινοτομίας - Τροποποίηση περ. δ παρ. 1 άρθρου 5 και άρθρου 29 ν. 4823/2021 

1. Στο τέλος της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί των αποκεντρωμένων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, προστίθενται οι λέξεις «καθώς και τα Κέντρα Καινοτομίας που προβλέπονται στο άρθρο 19Α», και η περ. δ) διαμορφώνεται ως εξής:

«δ) τα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, που προβλέπονται στο άρθρο 18, καθώς και τα Κέντρα Καινοτομίας που προβλέπονται στο άρθρο 19Α.».

2. Στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4823/2021, περί των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κεφαλαίου Α ́ του Μέρους Β ́ του νόμου αυτού, μετά τις λέξεις «των Προϊσταμένων και των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.)» προστίθενται οι λέξεις «και των Κέντρων Καινοτομίας» και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, του Προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, των Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, των Συμβούλων Εκπαίδευσης, των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των Προϊσταμένων και της Ολομέλειας των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), καθώς και των εκπαιδευτικών, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του διοικητικού προσωπικού των κέντρων αυτών, των Προϊσταμένων και των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) και των Κέντρων Καινοτομίας, των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), των Προϊσταμένων σχολικών μονάδων, των Υπευθύνων τομέων Ε.Κ., καθώς και των εκπαιδευτικών, των σχολικών συμβουλίων και των συλλόγων διδασκόντων,».

3. Στο άρθρο 29 του ν. 4823/2021, περί των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κεφαλαίου Α ́ του Μέρους Β ́ του νόμου αυτού, προστίθενται παρ. 6 και 7 ως εξής:

«6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καθορίζονται τα ζητήματα στελέχωσης και λειτουργίας των Κέντρων Καινοτομίας, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την υποστήριξη της υλοποίησης και της λειτουργίας των Κέντρων αυτών από το Ι.Τ.Υ.Ε..

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη χρηματοδότηση του Ι.Τ.Υ.Ε. σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 19Α.».
 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ