Γ.Γ. υπ. Παιδείας στο esos: Οι υποδιευθυντές των Σχολείων εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα μέχρι την επιλογή των νέων

Τις επόμενες ημέρες η εκδοσή της υπουργικής απόφασης για την επιλογή των νέων Υποδιευθυντών- Οδηγία στους ΠΔΕ για τη συγκρότηση όλων των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Υποδιευθυντών

29/08/2023

Ενημερώθηκε: 29/08/2023, 23:13

Άκουσε το άρθρο

Οι υφιστάμενοι υποδιευθυντές των Σχολείων εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα απο 1η Σεπτεμβρίου, μέχρι την επιλογή των νέων, δήλωσε στο esos ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Γιάννης Κατσαρός.

"Sύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 42 του Ν.4823/21, όπως ισχύει με την τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 100 του Ν.5043/23, που αφορά τη θητεία στελεχών και την ανάληψη υπηρεσίας, όσοι τοποθετούνται σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά από τη λήξη της θητείας τους, μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών."  διευκρίνισε ο Γ. Κατσαρός σε σχέση με τους υφιστάμενους Υποδιευθυντές των Σχολικών Μονάδων.

"Η προετοιμασία για την εκκίνηση των διαδικασιών επιλογής υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και των υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, ώστε μετά την έναρξη των μαθημάτων να προχωρήσουν απρόσκοπτα", τόνισε στο esos ο Γενικός Γραμματέας και ανακοίνωσε:

"Τις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί η ΥΑ σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων. Παράλληλα εντός των ημερών ολοκληρώνεται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης η συγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής".
 
Τι ορίζει η απόφαση «Πιερρακάκη»

Χωρίς τη γνώμη των Συλλόγων Διδασκόντων , αλλά με αποκλειστικά πρόταση του Διευθυντή Σχολείου και την τυπική απόφαση από τα Τοπικά Συμβούλια θα επιλεγούν οι νέοι Υποδιευθυντές Σχολείων , σύμφωνα με το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης  .

Σύμφωνα  με αποκλειστικές πληροφορίες του esos, η απόφαση του υπουργού Παιδείας θα θέτει τις εξής προϋποθέσεις συμμετοχής εκπαιδευτικών  στη διεκδίκηση θέσης Υποδιευθυντή Σχολείου:

Α. Να υπηρετούν κατά τον χρόνο της επιλογής με οργανική θέση στη σχολική μονάδα, στην οποία αφορά η επιλογή.

Ως υποδιευθυντές σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με θητεία στο Π.Σ. (Πρότυπο Σχολείο) ή ΠΕΙ.Σ. (Πειραματικό Σχολείο) κατά τον χρόνο της επιλογής.

Ως υποδιευθυντές Ε.Κ. (Εργαστηριακού Κέντρου) επιλέγονται εκπαιδευτικοί, οι οποίοι, κατά τον χρόνο της επιλογής υπηρετούν με οργανική θέση σε σχολική μονάδα, η οποία εξυπηρετείται από το Ε.Κ. και έχουν υπηρετήσει σε Ε.Κ. για δύο (2) τουλάχιστον σχολικά έτη, είτε ως στελέχη είτε ως εκπαιδευτικοί, με ωράριο οκτώ (8) τουλάχιστον διδακτικών ωρών την εβδομάδα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να ανήκουν σε κλάδο ή ειδικότητα που προβλέπεται για το Ε.Κ. και να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του υποδιευθυντή στο Ε.Κ. (Εργαστηριακό Κέντρο) κατά τον χρόνο της επιλογής.

Ως υποδιευθυντές των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. μπορεί να επιλέγονται, εκτός από τους εκπαιδευτικούς, και τα μέλη του Ε.Ε.Π. (Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού) που υπηρετούν κατά τον χρόνο της επιλογής σε οργανική θέση στη Σ.Μ.Ε.Α.Ε. (Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης) στην οποία αφορά η επιλογή.

Β. Να μην διανύουν δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία. (Σε σχέση με αυτό,  διευκρινίζεται ότι δικαίωμα έχουν και οι δόκιμοι που έχουν κλείσει διετία αλλά δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί ώστε να μονιμοποιηθούν. Σχετική πρόβλεψη υπάρχει στο νόμο 4997/2022. άρθρο 78).

Γ. Να μην έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) ή να μην τους έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ίδιου Κώδικα.

Δ. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή, ούτε να τοποθετηθεί σε όμοια ή ανώτερη θέση στελέχους της εκπαίδευσης για τα τέσσερα (4) έτη που έπονται της απαλλαγής όταν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του, σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4823/2021.

Ε. Να έχουν οκτώ (8) έτη διδακτική υπηρεσία εκ των οποίων τα τέσσερα (4) στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης. Αν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ή μέλη του Ε.Ε.Π. της σχολικής μονάδας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας ή της τετραετούς διδακτικής υπηρεσίας στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο διδακτικής υπηρεσίας.

Ζ. Να έχουν πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α’ επιπέδου. Αν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ή μέλη του Ε.Ε.Π. της σχολικής μονάδας δεν πληρούν την προϋπόθεση της πιστοποιημένης γνώσης Τ.Π.Ε. Α’ επιπέδου, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί χωρίς πιστοποιημένη γνώση Τ.Π.Ε.

Ποια θα είναι η διαδικασία

Η διαδικασία , η οποία θα ακολουθηθεί  θα είναι η εξής:

  1. Έκδοση προκήρυξης από τις Διευθύνσεις εκπαίδευσης, 3 τουλάχιστον μήνες πριν από  τη λήξη της θητείας.
  2. Παραλαβή αίτησης από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Συνοδεύεται από φάκελο υποψηφιότητας με που υποβάλλει ο αιτών. Ο φάκελος αυτός υποχρεωτικά πρέπει να έχει:  
  3. Βιογραφικό σημείωμα
  4. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών
  5. Αποδεικτικά τίτλων σπουδών, ξένων γλωσσών και επιμορφωτικών προγραμμάτων
  6. Υπεύθυνης δήλωση.
  7. Υποβολή πρότασης επιλογής και τοποθέτησης. Η υποβολή πρότασης επιλογής και τοποθέτησης γίνεται από το αρμόδιο τοπικό συμβούλιο επιλογής ύστερα από γνώμη του διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. (Εργαστηριακού Κέντρου) κατά περίπτωση.
  8. Τοποθέτηση Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας ή Εργαστηριακού Κέντρου. Η απόφαση εκδίδεται από τον/την Διευθυντή/ντρια Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά περίπτωση ύστερα από πρόταση του αρμόδιου τοπικού συμβουλίου επιλογής.

Ο νόμος

Υπενθυμίζεται ότι  ο νόμος 4823/21, άρθρο 37 παρ. 9 προβλέπει ότι :   “Η επιλογή των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και των υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων Ε.Κ. γίνεται ύστερα από γνώμη του διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ., κατά περίπτωση”.

Η ρύθμιση αυτή διαφοροποίησε αρκετά τη διαδικασία επιλογής υποδιευθυντών σχολικών μονάδων σε σχέση με τον προηγούμενο νόμο 4547/18 ο οποίος προέβλεπε ότι “οι υποδιευθυντές επιλέγονται από το  αρμόδιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26, υπηρεσιακό συμβούλιο, ύστερα από  πρόταση του οικείου συλλόγου διδασκόντων, η οποία διατυπώνεται σε συνεδρίαση…”  

Σύμφωνα με το νόμο 4547/18 το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο  ύστερα από έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της πρότασης, προτείνει στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης την τοποθέτηση των υποδιευθυντών ή υπευθύνων τομέων Ε.Κ..

Η επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής είχε εκφράσει σε έκθεσή της  επιφυλάξεις για τη συγκεκριμένη ρύθμιση.  Τις επιφυλάξεις αυτές τις επανέφερε όταν κατατέθηκε ο νόμος 4823/21 που θα ισχύσει για τις επιλογές των υποδιευθυντών σε αυτή τη φάση.

Σύμφωνα με την έκθεση της επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής ( η έκθεση στο esos), οι επιφυλάξεις  έχουν να κάνουν με δύο πράγματα:

1.    Την καταλληλότητα του  οργάνου που επιλέγει. Όπως προκύπτει από τις παρατηρήσεις της επιστημονικής υπηρεσίας - οι οποίες στηρίζονται σε νομολογία του ΣΤΕ-, κατάλληλο όργανο για την επιλογή των υποδιευθυντών δεν είναι ούτε ο Σύλλογος διδασκόντων ούτε και ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας, αλλά το τοπικό συμβούλιο επιλογής το οποίο μάλιστα σύμφωνα με την σχετική έκθεση δεν πρέπει να αρκείται μόνο “στον έλεγχο νοµιµότητας της γνώµης του Διευθυντή της σχολικής µονάδας ή του Ε.Κ., αντιστοίχως, αλλά έχει την αποφασιστική αρµοδιότητα για τη σχετική επιλογή”.

2.    Την αντικειμενικότητα της επιλογής: Σύμφωνα με την έκθεση οι επιλογές πρέπει να προκύπτουν  “από τα στοιχεία του φακέλου η διενεργηθείσα από το αρµόδιο αυτό όργανο σχετική κρίση και τα δεδοµένα εν όψει των οποίων αυτή εξηνέχθη. (…) Με την αιτιολόγηση της αναφερθείσας κρίσεως σύµφωνα µε τα στοιχεία του φακέλου αφενός εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις αµερόληπτης και αξιοκρατικής κρίσεως και αφετέρου καθίσταται γνωστή στους υποψήφιους και ελέγξιµη από τον ακυρωτικό δικαστή…”

Σχόλια (39)

Πλατάρος Γιάννης
|

@Εκπαιδευτικός Χ
1. Δεν υπάρχει «αναπληρωτής υποδιευθυντής»
2. Υπάρχει Αναπληρωτής Διευθυντής.
3. Ορίζεται ο αρχαιότερος σε προϋπηρεσία Δημόσια που υπηρετεί και τις 5 μέρες στο Σχολείο για να αναπληρώνει τον Διευθυντή, αν το Σχολείο δεν έχει υποδιευθυντή.
4. Δεν παίρνει μόρια , ούτε αποζημίωση.
5. Ορισμένοι δεν θέλουν να οριστούν και κάνουν αίτηση να οριστεί άλλο «κορόιδο». Ορισμένα ΠΥΣΔΕ δέχονται την αίτηση για εξαίρεση και ορίζουν άλλον.
6. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ορισμός αλλά « διαπιστωτική πράξη» όπου το ΠΥΣΔΕ διαπιστώνει ότι είναι ο αρχαιότερος με βαθμό Α που υπηρετεί στο Σχολείο και τις 5 μέρες, ώστε να αναπληρώνει τον κανονικό Διευθυντή οποτεδήποτε λήψει. Ο αρχαιότερος κατά τεκμήριο παίρνει τα περισσότερα λεφτά και έχει την περισσότερη εμπειρία. Γι αυτό ο νόμος ορίζει αυτόν και όχι άλλον.
7. Αν το ΠΥΣΔΕ ορίσει άλλον, δεν θα συμβεί τίποτε μέχρι να τύχει ΑΝ τύχει κάποια «στραβή» σε ώρα υπηρεσίας, μη συνήθης.
8. Η περιγραφή δυνητικής «στραβής», επαφίεται ως άσκηση από τους εκπαιδευόμενους .

Εκπαιδευτικός χ
|

΄Γνωρίζει κάποιος/α συνάδελφος να μου πει αν μπορεί να τοποθετηθεί αναπληρωτής υποδιευθυντής κάποιος/ α που δεν έχει πλήρες διδακτικό ωράριο;
Αρκεί να συμπληρώνει το μειωμένο της υποδιεύθυνσης με Α και Β ανάθεση;
Το ερώτημα αφορά στη Δευτεροβάθμια.

NB
|

Και με εμάς που δεν επιθυμούμε ή δεν μπορούμε πλέον να γίνουμε υποδιευθυντές (λόγω μη συμπλήρωσης ωραρίου) και έχουμε υποβάλλει την παραίτησή μας και δεν έχει γίνει ήδη αποδεκτή, τι θα γίνει?
Που θα συμπληρώσουμε το ωράριό μας όταν τα κενά έχουν αρχίσει ήδη να καλύπτονται?
Θα ψάχνουμε ώρες στο σχολείο μας ή σε άλλο τον Οκτώβρη?

Πλατάρος Γιάννης
|

Συμπληρωματικά για Υποδιευθυντές , διότι το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό:
1. Το αντικειμενικά μόρια, ΔΕΝ προβλέπονται πουθενά, ΩΣΤΟΣΟ, στο δικαιϊκό μας σύστημα, έχουμε την έννοια την ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ.
Όπου έχουμε πρόβλημα επιλογής σε ΥΠΟ-διευθυντές, ενεργούμε αναλογικώς ΟΠΩΣ οι Διευθυντές.
2. Αν ο ΑΠΟΦΑΣΙΖΩΝ Διευθυντής πει «προτείνω αυτούς τους τρεις ως ισάξιους το ΣΕ τι θα κάνει;
α) κλήρωση; (Υπάρχει η χρήση της στο δικαιϊκό μας σύστημα και είναι άρα δόκιμη)
β) Τον έχοντα «μέσον»;; (Έχουμε ήδη εξηγήσει, ότι αυτό θα είναι εις βάρος του προτείναντα Διευθυντή , θα τον κράξουν άπαντες)
γ) Πινακάκι με σταθερά μόρια ;

Έχουμε τελικά τις παρακάτω δυνητικές περιπτώσεις:

Α) Ο Διευθυντής προτείνει ΜΟΝΑΔΙΚΟΝ, επαρκή σύμφωνα με την προκήρυξη.
Το ΣΕ. Τον επιλέγει ασμένως, αφού φυσικά ελέγξει τις συνθήκες υποψηφιότητας

Β) Αν ο Διευθυντής προτείνει πάνω από έναν ικανούς , το ΣΕ επιλογής επιλέγει από άτυπο πινακάκι οιονεί επιλογής διευθυντών. επί ισοδυναμίας ,κλήρωση.
Γ) Επί ανεπαρκώς υποψηφίων, απορρίπτει τους ανεπαρκείς σε πρώτη φάση και από πινακάκι οι υπόλοιποι.
Δ) Αν κάποιος διευθυντής πει «δεν προτείνω κανέναν βγάλτε εσείς το φίδι απ ΄την τρύπα» καλείται σε απολογία για παράβαση καθήκοντος (Ο νόμος προβλέπει και απομάκρυνση από τα καθήκοντά του) Επειδή όμως υπάρχει και ευήθεια θα πέσει και ένα τηλέφωνο, του ΄τύπου «στείλε τώρα μια κανονική εισήγηση μην σταλθείς αδιάβαστος....»

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ :
Ο Διευθυντής προτείνει (οπτικά, σχηματικά) , αλλά από τον νόμο ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ!!!
Συνεπώς :
Η πρότασή του θα πρέπει να είναι ΔΕΟΝΤΩΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ!
Τ ο «προτείνω τον κ. Τάδε » είναι ΠΑΡΑΝΟΜΟ! (Όχι παράτυπο)
Το ΣΩΣΤΟ:
«Προτείνω τον κ. Τάδε για τους παρακάτω λόγους:
1. (Παρατηρήσιμο)
2. (Παρατηρήσιμο)
3. (Παρατηρήσιμο)
Επίσης υποκειμενικά έχω σχηματίσει την γνώμη, ότι είναι συνεργάσιμος, εργατικός, έμπειρος, φιλότιμος κτλ
***Ένα αφανές αντικειμενικό προσόν παλαιάς κοπής και χρήσης ωστόσο αντικειμενικό, είναι οι αναρρωτικές άδειες. Όποιος έχει πάρα πολλές για πολλούς λόγους και πολλά χρόνια, δεν κάνει για στέλεχος που υποχρεούται στο 8-2 καθημερινά.
Επίσης όποιος έχει κάνει χρήση διευκολύνσεων λόγω μητρότητας/πατρότητας, ασθένειας τέκνου κτλ. Ηθικά, δεν δικαιούται ενώ φεύγει τελευταία ώρα, όποτε τελειώνει και έχει απαλλαγεί από εξωδιδακτικές δραστηριότητες να θέλει να γίνει και Υποδιευθυντής. Σαφές....

Πλατάρος Γιάννης
|

Δεν σχολίασα το απίστευτο!
Γράφει το ρεπορτάζ, ότι :
1. Οι αιτήσεις γίνονται στην Δ. Ε.
2. 3 μήνες πριν την λήξη της θητείας (έληξε)
3. Αιτήσεις με πλήρη φάκελο (βιογραφικο+ όλα τα χαρτιά)
Το παραπάνω είναι εξωγήϊνο, καθως:
Α) Δεν γνωρίζει ο αποφασίζων, ποιοι έχουν κάνει αίτηση.
Β) Δεν γνωρι, ει το φάκελο με τα Προσόντα τους που δεν υπάρχουν στους ατομικούς τους φακέλους!
Αν δεν ρυθμιστεί αυτό, θα έχουμε διαδικασία τύπου οπερετα.
Ελπίζω να είναι όλα αυτά εκ λάθους...

@@Προσοχή-προσοχή!
|

Έτσιιι! Επίσης, ακριβώς έτσι θα γίνουν όλα και τώρα, γιατί μέσα στο Σεπτέμβριο, πόση δουλειά μπορεί να έχουν στα σχολεία οι νέοι διευθυντές?.... Άντε και καλορίζικοι....

NN
|

@Πλατάρος Γιάννης, 31 Αυγ 2023 01:35
Και πώς μπορεί να ξέρει σίγουρα ο "ισαποστάκιας" διευθυντής πόσα ακριβώς μόρια συγκεντρώνει ο κάθε υποψήφιος;
Εδώ κοντζάμ συμβούλια για την επιλογή των διευθυντών/συμβούλων έκαναν τόσα λάθη και υποβλήθηκαν χιλιάδες ενστάσεις.
Ακόμη, αφού δεν θα τους περάσει από "συνέντευξη" (δομημένη και μοριοδοτούμενη), πώς είναι δυνατόν να γνωρίζει ποιος συγκεντρώνει τελικά τον μεγαλύτερο αριθμό μορίων.

@ Προσοχή-προσοχή!
|

προσέξτε , διευθυντές ! στείλτε με ψηφιακό άλμα όλη τη χαρτούρα να είστε καλυμμένοι ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ , πινακάκια κλπ ! ποια οδηγία τα λέει αυτά , θυμίστε μου, είναι το πνεύμα της νομοθεσίας της αριστείας και της διαφάνειας ; τι ωραία διαδικασία, σαν αυτή των προσωρινών του 2020 , τι ωραίες μέρες , άριστες ! (αλήθεια , τότε έγιναν λεει κρίσεις αναλυτικά, να είχε κανείς πρόσβαση τελικά σε εκείνο το ηθικό συμβούλιο άραγε )

Πλατάρος Γιάννης
|

Προσοχή-προσοχή!
Μην τολμήσει Συμβούλιο επιλογής να επιλέξει μη προταθέντα. Είναι ευθέως παράνομο! Αν είναι αντισυνταγματικό είναι δουλειά ΑΛΛΩΝ.
Το Σ.Ε. :
1. Ελέγχει τις προϋποθέσεις επιλογής.
2. Αν έχει προτείνει κάποιον ο Διευθυντής που δεν τις πληροί, αναπέμπει την πρόταση στον Διευθυντή και του λέει «πρότεινε άλλον» σε μία ώρα, που να τις πληροί.
3. Όποιος επιλεγεί και δεν έχει όλες τις προϋποθέσεις, θα πρέπει όλοι οι άλλοι να πληρούν λιγότερες. Και αυτό να ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ...
ΑΡΑ:
Ο Διευθυντής μαζί με την πρότασή του:
α) Πρέπει να στείλει όλες τις υποψηφιότητες (Αιτήσεις με φακέλλους)
β) Αν στείλει ο (ισαποστάκιας) διευθυντής 2-3 υποψηφιότητες με εισήγηση «όλοι ισότιμοι και καλοί» τότε και μόνον τότε το Συμβούλιο επιλέγει όποιον θέλει, που να πληροί τις προϋποθέσεις επιλογής ΣΥΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ προϋποθέσεις σύμφωνα με τα μόρια που προβλέπει ο 4823 /2021 . (Ξαναδιαβάστε το αυτό)
γ) Όσοι διευθυντές στείλουν πάνω από έναν με θετική εισήγηση και για τους δύο, να υποχρεώνονται βάσει οδηγίας του ΔΔΕ να στείλουν και φακέλλους και πινακάκι με μόρια, ώστε να φαίνεται ως «ισαποστάκιας» σε ανθρώπους με διάφορη μετρήσιμη αξία.
ε) Το Συμβούλιο Επιλογής θα επιλέξει τον έχοντα περισσότερα μόρια. (Υποχρεωτικά!)
΄΄Όποιο Συμβούλιο θέλει, ας κάνει τα δικά του και καλό μπλέξιμο!
στ) Αν επιλέξει πρόσωπο με λιγότερα μόρια, να κάνει ειδική αιτιολόγηση γιατί οι άλλοι που δεν προέτεινε, δεν κάνουν (ώστε να ξέρουν οι αποκλειόμενοι, ποιον να στείλουν στο Δικαστήριο που είναι συνταγματικό τους δικαίωμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
Τι θα γράφει η πρόταση του Διευθυντή:
***Κοινοποίησα την πρόσκληση στον ΣΔ μέσω μεϊλ και πίνακα ανακοινώσεων και προφορικά.
***Έκαναν αίτηση οι παρακάτω με τους επισυναπτόμενους φακέλλους προσόντων. (Βιογραφικά πτυχία, επιμορφώσεις κτλ )
***Ποίος πληροί τα κριτήρια υποψηφιότητας ,ποιος όχι και ποία.
***Προτείνω αυτόν (Αιτιολόγηση βάσει αποδείξιμων στοιχείων. Αποφύγετε επιθετικούς προσδιορισμούς . Μόνο μετρήσιμα παρατηρήσιμα έγγραφα στοιχεία.

Είπα δε θα ξαναγράψω
|

Αλλά τα λέει τόσο ωραία ο
αργα αργα βαρια βαρθα

μη βιαζόμαστε : έβρος στάιλ , να καίει 11 μέρες και βλέπουμε

Κυριακή
|

Ποιό συμβούλιο θα επιλέξει υποδιευθυντή που δεν προτάθηκε από τον διευθυντή του σχολείου;

@μονιμα άσχετοι
|

Μη μας λες τον πόνο σου και την περίπτωση σου. Δεν αφορά το σύνολο.

ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 2
|

ΗΚεραμέως παρέδωσε χάος και οι παρατάσεις συνεχίζονται αμείωτες.

υποδιευθυντής
|

Να δοθεί μεγαλύτερη μείωση ωραρίου στους υποδιευθυντές. Στην Α/θμια είναι μόνο 2ώρες. Σε ένα 12θέσιο δεν προλαβαίνεις. Τουλάχιστον 4 ώρες μείωσης χρειάζονται για το όγκο της δουλειάς. Δεν προλαβαίνει ο Δ/ντης και ο υποδιευθυντής.

Υποδιευθυντης
|

Πάντως από 01.09 κόπηκε το επίδομα.
Εμείς όμως παραμένουμε υποδιευθυντές...

good luck
|

H διαδικασία θα πρέπει να γίνει γρήγορα και να τοποθετηθούν άμεσα οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων .Υπάρχουν μεγάλα σχολεία όπου δεν υπάρχουν υποδιευθυντές είτε γιατί πήγαν σε άλλα σχολεία, είτε γιατί συνταξιοδοτήθηκαν .Πως θα τα βγάλει πέρα ο διευθυντής μόνος του? Επίσης θα υπάρξει πρόβλημα και με τις αναθέσεις των μαθημάτων και κατ επέκταση με την εύρυθμη λειτουργεία του σχολείου!

Αργήσατε (πάλι)
|

Αφού πλέον για τους υποδιευθυντές δεν απαιτείται η γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων, παρά μόνο του Διευθυντή, θα έπρεπε αμέσως μετά την ανάληψη υπηρεσίας τους οι νέοι Διευθυντές στις αρχές Ιουλίου να προτείνουν τους υποδιευθυντές τους και τα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής να τους έχουν ήδη τοποθετήσει.

Στον αέρα
|

Υποδιευθυντές επιλέγονται όταν η σχολική μονάδα έχει 120 μαθητές και τομεάρχες όταν τα εργαστηριακά κέντρα έχουν 5 εργαστήρια κατεύθυνσης της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας. Ουδέν λάθος επιτρέπεται μετά την απομάκρυνση από το ταμείο...

ΠΕ800
|

Στα Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ) το πρόβλημα θα είναι πολλαπλάσιου μεγέθους, γιατί εκτός από τον Υποδιευθυντή, είναι σε διαδικασία επιλογής και οι Υπεύθυνοι Τομέων, οι οποίοι έχουν την ίδια μείωση ωραρίου, όπως και ο Υποδιευθυντής σχολικής μονάδας. Έτσι οι θέσεις ευθύνης που θα μπουν στη διαδικασία είναι από 3 έως 7 ανάλογα με το μέγεθος του Εργαστηριακού Κέντρου (αριθμός Εργαστηρίων). Αν συνυπολογίσει κανείς το γεγονός ότι τα ΕΚ δε διαθέτουν Οργανικές θέσεις αλλά όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΚ προκύπτει από Διαθέσεις εκπαιδευτικών από τα συνεργαζόμενα ΕΠΑΛ, έπειτα από έναν κύκλο ενεργειών που απαιτείται (υπολογισμός ωρών από τα ΕΠΑΛ και ΕΚ, πρόταση ΕΠΑΛ, συγκεντρωτικό ΕΚ και προώθηση στο ΠΥΣΔΕ, απόφαση ΠΥΣΔΕ κλπ). Το κερασάκι στην τούρτα είναι η πρόσφατη αλλαγή νομοθεσίας για τους Υπεύθυνους Τομέων, που ανεβάζει την προϋπόθεση ελάχιστου αριθμού Εργαστηρίων από τρία σε πέντε, άρα απαιτείται απόφαση συλλόγου διδασκόντων των ΕΚ για επανασύσταση Τομέων, το οποίο προϋποθέτει την ύπαρξη συλλόγου διδασκόντων, που δεν υφίσταται μέχρι να ολοκληρωθούν οι Διαθέσεις από τα οικεία ΠΥΣΔΕ κλπ. Μετά από όλα αυτά βέβαια, όταν ολοκληρωθούν οι επιλογές των στελεχών, πάλι αλλαγή στις Διαθέσεις εκπαιδευτικών και νέες Αναθέσεις μαθημάτων.
Όλη αυτή η αναστάτωση θα είχε αποφευχθεί αν οι επιλογές Υποδιευθυντών και Υπεύθυνων Τομέων είχαν ολοκληρωθεί στο τέλος του διδακτικού έτους, όπως είχε συμβεί μια φορά απ' όσο θυμάμαι (το 2015) και η επόμενη χρονιά ξεκίνησε ομαλά.

ΜΟΝΙΜΩΣ ΑΣΧΕΤΟΙ
|

Πάντως, το να είναι κάποιος παντελώς άσχετος με τη λειτουργία των σχολείων φαίνεται πως είναι προαπαιτούμενο για να γίνει Υπουργός. Υπουργικοί φωστήρες και παρατρεχάμενοι δορυφόροι ξέρετε ότι υπάρχουν σχολεία -όπως αυτό στο οποίο ανήκω- που έχουν 380 μαθητές και ο ένας υποδιευθυντής είναι πλέον διευθυντής σε άλλο σχολείο, ενώ ο άλλος συνταξιοδοτήθηκε; Πώς θα λειτουργήσει σχολείο τόσο μεγάλο μόνο με τον διευθυντή. Και άντε αυτό δε σας νοιάζει... Ξέρετε τι μπάχαλο θα γίνει με τις αναθέσεις, όταν τοποθετηθούν οι νέοι διευθυντές;;;; Βρε ΑΣΧΕΤΟΙ μπορείτε ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ να κάνετε κάτι σωστό και στην ΩΡΑ του? Νισάφι πια...

Γιάννης
|

Τον νόμο που προβλέπει παράταση δεν τον γνώριζαν όσες Διευθύνσεις φάνηκαν βασιλικοτερες του βασιλέως κι εσπευσαν να διακόψουν τη χορήγηση του επιδοματος; Όταν το χορηγήσουν ξανά θα ασκώ κι εγώ καθήκοντα υποδιευθυντή, ή βασίζονται στο φιλότιμο μας; Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα με τη Διεύθυνση που ανήκω μου είπαν " 31/ 08 ληγει η θητεία σας, δε δικαιούστε επιδομα" . Κι εγώ θα κινηθώ με τα λεγόμενα τους .

Δήμητρα
|

Στην Αιτωλοακαρνανία το επίδομα δεν το έδωσαν, κάθε δδε κάνει τα δικά της ; Δεν υπάρχει κοινή οδηγία;

Υποψήφιος/α
|

Περιφερειακοί πότε;

Δεν χορεύει νηστικό αρκουδάκι
|

Πιερακάκη Πιερακάκη

Στέλιος
|

Για αυτούς που έχουν πάρει απόσπαση , τι γίνεται;
Θα έχει έρθει ο αντικαταστάτης και αυτός θα ειναι ακόμα στο σχολείο μέχρι να οριστεί ο καινούργιος και στο σχολείο απόσπασης τι θα γίνεται;
Ας μας απαντήσει κάποιος από το υπουργείο!

υποδιευθυντής
|

όχι, το επίδομα δεν κόπηκε. πληρώθηκα κανονικά! η πληρωμή δεν έγινε σε δδε Αθηνών αλλά δήλωσαν ότι θα το δώσουν αναδρομικά.

Ζωη
|

Το επίδομα κόπηκε, για ποια παράταση μιλάνε; Ας το σκεφτοντουσαν πριν το κόψουν.

Παραιτηθείς Διευθυντής
|

Αυτά σιχάθηκα και βαρέθηκα...! Παραιτήθηκα, να ησυχάσει το κεφαλάκι μου. Πενήντα χρόνια τώρα τα ίδια και τα ίδια: Ανοργανωσιά, ασχετοσύνη και ηλιθιότητα. Έτσι διοικείται από τους αρμόδιους... το ελληνικό σχολείο. Θα αλλάξουν οι υποδιευθυντές εν μέσω της σχολικής χρονιάς, θα αλλάξουν τα ωράρια και οι αναθέσεις των μαθημάτων, θα αναστατωθούν όλα τα σχολεία... κι ο λόγος ποιος; Δεν μπορούσαν να το πράξουν πριν την έναρξη του σχολικού έτους; ΟΧΙ!!! Είναι πολύ δύσκολο να επιλέξεις υποδιευθυντή την σήμερον ημέραν!!!!

ΠΕΤΡΟΣ
|

Ελπίζω να γίνει σύντομα η αλλαγή ώστε να σταθεροποιηθούν οι αναθέσεις και να καλυφθούν τα κενά που θα δημιουργηθούν.
Η προηγούμενη διαδικασία επιλογής απαιτούσε 2-3 ημέρες και αντίστοιχος πρέπει να είναι και τώρα ο χρόνος!

ΑΡΧΟΝΤΑΣ
|

Ωραία ας γράψω και εγώ
Θα γίνει το μπάχαλο του μπάχαλου.
Ο κολλητός του κολλητού του διευθυντή.
Ο φασισμός στο μεγαλείο του.
Υπομονή 4 χρόνια και βάλε............

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ